КЪОЛАЙЛЫ ТЕХНИКА - ЧЫРМАУСУЗ ИШЛЕУНЮ СЕБЕБИ

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» – электрокюч сетьлени жумушларына къарагъанда хайырланылгъан автомашиналары, былтыр бир тюрлю къыйын болумгъа тюшмей, битеуда 3,7 миллион километрни ётгендиле, деп ёхтемленип билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Анда айтханларыча, автотранспорт паркны онглары эмда андагъы техниканы тап хайырланыу, регионну ток бла жалчытыуда бек уллу магъананы тутады. Аланы хайырындан энергетикле ишлерин тынгылы бардырадыла, къайда не тюрлю бузукълукъ болса да, жерине терк жетедиле, жангы хайырланыучуланы жумушларын да узакъ болжалгъа салмай жик-жиги бла жалчытадыла.

Саулай алып айтханда, предприятияда 364 автомашина барды. Ол санда 150 – женгил, 79 – бригада машина, жети электрокюч лаборатория, онеки автокран, отуз автовышка, онжети трактор эмда бульдозер, жерни тешген алтысы эм башхала. Озгъан эки жылны ичинде предприятие 77 жангы техника къоллу болгъанды. Ол да энергетиклени ишлерине бек иги себеплик этгенди.

Автопарк хар не бла да тынгылы жалчытыныпды, дегендиле компанияда. Хар машинада ГЛОНАСС система барды. Водительле кюн сайын инструктажны эмда медицина къарауну ётедиле. Авариялагъа къажау эмда къоруулау жюрютюу курсланы былтыр 280 специалист жетишимли тауусханды.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м