ДУНЕЙПСО ЧЕМПИОН

Мэзкуу къалэм дэт «Аквариум» спорт комплексым щекIуэкIащ ACB JJ зэзауэ зэхэтхэмкIэ дунейпсо чемпионат. Абы фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ ди лъэпкъэгъу ГуэныкIэ Заур.

 
Gi лIэужьыгъуэмкIэ бгырыпх щIыху зиIэхэм я зэхьэзэхуэм килограмм 95-м щIигъухэм я деж щригъэкIуэкIа зэIущIиплIми шэч къызытумыхьэн текIуэ­ныгъэ щызыIэригъэхьащ ГуэныкIэм икIи дунейпсо чемпионатым и дыщэ медалыр къыхуагъэфэщащ. А хьэлъагъ дыдэм No Gi лIэужьыгъуэм Заур етIуанэ щыхъуащ, арщхьэкIэ абсолютнэ хьэлъагъхэм зиIэхэм я деж иджыри зы дыщэ медаль къыщихьыжащ. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2021 гъэм дыгъэгъазэм и кIэм ГуэныкIэ Заур и зэфIэкI лъагэхэм япкъ иткIэ бгырыпх щIыхур къыхуагъэфэщауэ щытащ. 
Спортсменыр ягъасэ Жантегуэл Зауррэ Шыхъуэстэн Русланрэ. 
 

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.