ТЭРЧ БЭНАКIУЭХЭМ Я ТЕКIУЭНЫГЪЭ

ЩIышылэм и 7 - 9-хэм Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплек­сым щекIуэкIащ 2002 - 2007 гъэ­хэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ спортсмен 300-м нэблагъэ. 

Зэхьэзэхуэм зэфIэкI лъагэ­хэр къыщагъэлъэгъуащ Тэрч ­куейм и бэнакIуэхэм. Я хьэлъагъ елъытауэ зэщхьэщыха гупхэм пашэныгъэхэр щаубыдащ Тэркъан Къазбэч, Хъуп Астемыр, КIыщ Аслъэнбэч сымэ. КIыщ Мурат и нэIэ щIэту щIалэщIэхэм зыщагъасэ Акъбаш Ипщэ дэт спорт школым. 
Тамбовскэ жылагъуэм щыIэ олимп резервхэр щагъэхьэзыр спорт школым и гъэсэн Щомахуэ Албиян килограмм 82-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я деж пашэныгъэр щиубыдащ. Ар ягъасэ Умархэ Залымрэ Валерэрэ. 
КъищынэмыщIауэ, етIуанэ, еща­нэ увыпIэ куэд зыIэрагъэхьащ Тэрч щIыналъэм и спортсмен ­ныбжьыщIэхэм. 
Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэм щыте­кIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ хэтынущ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэпеуэу щIышылэм и 26 - 30-хэм Дагъыстэным и Каспийск къалэм щекIуэкIынум. 

 

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.