Юнармиячыла кюч ала барадыла, огъурлу жумушлагъа тири къатышыргъа таукелдиле

Юнармия битеуроссей къымылдауну Къабарты-Малкъарда тизгинлерине республиканы   районларындан бла шахарларындан 100 жаш бла къыз къошулгъандыла. Ала Ата журтубузгъа кертичи болургъа антны уа КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну аллында этгендиле.
Бу жумушла патриот организацияны 4-чю регион слётунда бардырылгъандыла. Ол байрым кюн Къырал концерт залда ётгенди. Анга КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова, федерал инспектор  Евгений Ткачев, министрле, депутатла, кадет школланы окъуучулары да къатышхандыла.
Слётну аллында уа фойеде жаш аскерчиле юнармиячыны антын этгендиле. Ала Ата журтубузгъа кертичи болургъа, тюзлюкню сакъларгъа, къарыусузлагъа болушургъа, саулукълу жашау бардырыргъа, къыралыбызны эркинлигин къоруулагъанлагъа хурмет этерге сёз бергендиле.
Ызы бла уа слёт кесини ишин башлагъанды. Жаш аскерчилени алгъышлай, Казбек Коков  алагъа окъууда жетишимле тежегенди. «Сиз ант этгенде быллай сёзле айтхансыз: «…Ата журтубузгъа не заманда да кертичи болургъа…» Аны толтурлукъсуз деп ийнанама. Юнармиячыны атын бийик даражада жюрютюгюз. Тамата тёлю салгъан ариу тёрелени сиз жашауда андан ары бардырлыгъыгъызгъа ийнанама. Барыбыз да таматаланы батырлыкъларын ёмюрлюк этерге, къыралыбызны патриотлары болургъа борчлубуз», -дегенди ол.
Республиканы оноучусу   юнармияны магъанасыны юсюнден да айтханды, аны тизгинлеринде жашла бла къызла къыралыбызны, республиканы тарыхын билирге, аны культурасына хурмет этерге юйреннгенлерин чертгенди.  
Ызы бла Казбек Валерьевич битеуроссей къымылдауну ишине тири къатышханланы, аскер-патриот жумушлада жетишимле кёргюзтгенлени саугъалагъанды. Ол санда Нальчикни 21-чи школуну окъуучусу Дарья Володина «Юнармейская доблесть» майдалны 2-чи даражасына тийишли болгъаны белгили этилгенди. Дагъыда Инаркой элден жаш аскерчиле гитче футболдан Сочиде бардырылгъан турнирде хорлагъанлары ючюн бу къымылдауну оноучуларыны ыразылыкъларына, дипломларына тийишли кёрюлгендиле.
Слётда уа юнармияны КъМР-де штабыны башчысы Мурат Арипшев былтырны   эсеплерин чыгъаргъанды эмда быйылгъа салыннган борчланы юслеринден доклад этгенди. Аны айтханына кёре, бюгюнлюкде аны тизгинлеринде 2800 жаш бла къыз бардыла, ала 128 отрядха бирикдирилгендиле. Алай жууукъ кезиуде аланы юч мингнге жетдирирге, битеу школлада да бёлюмлерин ачаргъа мурат барды.
Дагъыда республикада юнармиячыны юйюн къураргъа да белгиленеди. Докладчы жаш аскерчиле сау жылны солурча лагерь ачаргъа умут болгъанын айтып, республиканы оноучуларындан болушлукъ да тилегенди.
Залда жыйылгъан жашлагъа бла къызлагъа уа концерт да къуралгъан эди. Аны Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну кадет классыны жаш артистлери аскерчи макъамла согъуп ачхандыла. Миллет тепсеулени  «Элбрус» ансамбли хазырлагъан «Амазонка» тепсеуге уа жыйылгъанла бютюнда бюсюрегендиле.
Ол кюн  шёндюгю сауутланы бла аскерчи техниканы кёрмючю да болгъанды. Дагъыда «Кюн шахар» академияны «Кванториум» технопаркыны окъуучулары кеслерини ишлерин да кёргюзтгендиле. Уллу Хорламгъа аталып, тарых квест да бардырылгъанды.

 

 

Тикаланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.