КЪАТЫШ ЕДИНОБОРСТВОЛАДА - АСЛАМ МАЙДАЛ

Бу кюнледе къатыш единоборстволадан республиканы биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Анда «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери, бийик усталыкъларын кёргюзте, аслам майдал къытхандыла.

Алай бла къыйын сермешледе Шахмурзаланы Кантемир, Жарашыуланы Тимур, Мисирланы Алий хорлагъандыла. Экинчи жерлеге Имран Мендикеев, Тимур Джамалдиев, Атабийланы Ислам, Чочайланы Амир, Аккыланы Амин чыкъгъандыла. Гыллыланы Азрет, Чочуйланы Идрис, Амир Дзагов ючюнчюле болгъандыла. 1-2-чи жерлени алгъанла энди СКФО-ну чемпионатында эриширикдиле.

Жашланы тренерле Жантуудуланы Азамат, Насыплыланы Азрет, Ёлмезланы Дагиб юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.