КЪАТЫШ ЕДИНОБОРСТВОЛАДА - АСЛАМ МАЙДАЛ

Бу кюнледе къатыш единоборстволадан республиканы биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Анда «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери, бийик усталыкъларын кёргюзте, аслам майдал къытхандыла.

Алай бла къыйын сермешледе Шахмурзаланы Кантемир, Жарашыуланы Тимур, Мисирланы Алий хорлагъандыла. Экинчи жерлеге Имран Мендикеев, Тимур Джамалдиев, Атабийланы Ислам, Чочайланы Амир, Аккыланы Амин чыкъгъандыла. Гыллыланы Азрет, Чочуйланы Идрис, Амир Дзагов ючюнчюле болгъандыла. 1-2-чи жерлени алгъанла энди СКФО-ну чемпионатында эриширикдиле.

Жашланы тренерле Жантуудуланы Азамат, Насыплыланы Азрет, Ёлмезланы Дагиб юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.