РЕСПУБЛИКА КОНКУРЕНЦИЯ ИГИ АЙНЫГЪАНЛАНЫ САНЫНА КЪОШУЛГЪАНДЫ

Къыралны субъектлерини толтуруучу власть органлары товар рыноклада конкуренцияны айнытыу жаны бла 2020 жылда къалай ишлегенлерини эсеплерин чыгъаргъандыла РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда. Бизни республика, аны аллында жыл бла тенглешдиргенде, 41 пунктха кётюрюлюп, 23 жерни алгъанды. Шимал-Кавказ федерал округда уа биринчи окъуна болгъанды.

Былай алып айтханда, регионда конкуренцияны айнытыугъа битеу къырал эмда жер-жерли власть органла къатышадыла дерге боллукъду. Ол санда районланы, шахар округланы администрациялары, дагъыда жамауат биригиулени, илму эмда излем организацияланы келечилери да, деп чертгендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Сагъынылгъан рейтингни жарашдыргъанда, РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну методикасы эмда къыралны Правительствосуну бегими бла къабыл этилген стандарт хайырланылгъанды. Аны чыгъаргъан ведомствола аралы ишчи къауумгъа министерствону, ФАС-ны, Россейни Банкыны эмда РАНХиГС-ни келечилери киргендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м