РЕСПУБЛИКА КОНКУРЕНЦИЯ ИГИ АЙНЫГЪАНЛАНЫ САНЫНА КЪОШУЛГЪАНДЫ

Къыралны субъектлерини толтуруучу власть органлары товар рыноклада конкуренцияны айнытыу жаны бла 2020 жылда къалай ишлегенлерини эсеплерин чыгъаргъандыла РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда. Бизни республика, аны аллында жыл бла тенглешдиргенде, 41 пунктха кётюрюлюп, 23 жерни алгъанды. Шимал-Кавказ федерал округда уа биринчи окъуна болгъанды.

Былай алып айтханда, регионда конкуренцияны айнытыугъа битеу къырал эмда жер-жерли власть органла къатышадыла дерге боллукъду. Ол санда районланы, шахар округланы администрациялары, дагъыда жамауат биригиулени, илму эмда излем организацияланы келечилери да, деп чертгендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Сагъынылгъан рейтингни жарашдыргъанда, РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну методикасы эмда къыралны Правительствосуну бегими бла къабыл этилген стандарт хайырланылгъанды. Аны чыгъаргъан ведомствола аралы ишчи къауумгъа министерствону, ФАС-ны, Россейни Банкыны эмда РАНХиГС-ни келечилери киргендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.