РЕСПУБЛИКА КОНКУРЕНЦИЯ ИГИ АЙНЫГЪАНЛАНЫ САНЫНА КЪОШУЛГЪАНДЫ

Къыралны субъектлерини толтуруучу власть органлары товар рыноклада конкуренцияны айнытыу жаны бла 2020 жылда къалай ишлегенлерини эсеплерин чыгъаргъандыла РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда. Бизни республика, аны аллында жыл бла тенглешдиргенде, 41 пунктха кётюрюлюп, 23 жерни алгъанды. Шимал-Кавказ федерал округда уа биринчи окъуна болгъанды.

Былай алып айтханда, регионда конкуренцияны айнытыугъа битеу къырал эмда жер-жерли власть органла къатышадыла дерге боллукъду. Ол санда районланы, шахар округланы администрациялары, дагъыда жамауат биригиулени, илму эмда излем организацияланы келечилери да, деп чертгендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Сагъынылгъан рейтингни жарашдыргъанда, РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну методикасы эмда къыралны Правительствосуну бегими бла къабыл этилген стандарт хайырланылгъанды. Аны чыгъаргъан ведомствола аралы ишчи къауумгъа министерствону, ФАС-ны, Россейни Банкыны эмда РАНХиГС-ни келечилери киргендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.