Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙНИ 200-ЖЫЛЛЫГЪЫНА АТАП - КОНКУРС

Жангы жылны аллында республиканы Жамауат палатасында Ф.М. Достоевский туугъанлы 200-жыл толгъанына аталгъан «Мой Достоевский» деген конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла.

Эришиу юч номинацияда бардырылгъанды: «Писатель, потрясший душу» - эссе, «Достоевский – мой любимый писатель» – чыгъарманы художестволу окъуу, «Иллюстрация произведений Достоевского» – жазыучуну чыгъармалырыны жигитлерини суратларын ишлеу. Анга 8-40-жыллыкъ адамла къатышхандыла, аладан битеу да 103 заявка келгенди.

Алай бла «Писатель, потрясший душу» номинацияда Жеттеланы Сабинаны бла Фатима Лигидованы эсселери эм Наталья Захарченкону назмусу хорлагъандыла. «Иллюстрация произведений Достоевского» номинацияда эм ариу суратланы Рузана Дацирхоева, Марьяна Балкарова бла Назар Ничеговский ишлегендиле. «Достоевский – мой любимый писатель» бёлюмде уа эм ахшылагъа Рахайланы Аминат бла Лолита Маремкулова саналгъандыла.

Палатаны келечиси – конкурс жюрини члени Юлия Ордокова конкурсантлагъа битеу дунияда да окъуучуладан ыразылыкъ тапхан айтхылыкъ жазыучуну чыгъармачылыгъына былай эс бургъанлары ючюн ыспас этгенди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.