Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙНИ 200-ЖЫЛЛЫГЪЫНА АТАП - КОНКУРС

Жангы жылны аллында республиканы Жамауат палатасында Ф.М. Достоевский туугъанлы 200-жыл толгъанына аталгъан «Мой Достоевский» деген конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла.

Эришиу юч номинацияда бардырылгъанды: «Писатель, потрясший душу» - эссе, «Достоевский – мой любимый писатель» – чыгъарманы художестволу окъуу, «Иллюстрация произведений Достоевского» – жазыучуну чыгъармалырыны жигитлерини суратларын ишлеу. Анга 8-40-жыллыкъ адамла къатышхандыла, аладан битеу да 103 заявка келгенди.

Алай бла «Писатель, потрясший душу» номинацияда Жеттеланы Сабинаны бла Фатима Лигидованы эсселери эм Наталья Захарченкону назмусу хорлагъандыла. «Иллюстрация произведений Достоевского» номинацияда эм ариу суратланы Рузана Дацирхоева, Марьяна Балкарова бла Назар Ничеговский ишлегендиле. «Достоевский – мой любимый писатель» бёлюмде уа эм ахшылагъа Рахайланы Аминат бла Лолита Маремкулова саналгъандыла.

Палатаны келечиси – конкурс жюрини члени Юлия Ордокова конкурсантлагъа битеу дунияда да окъуучуладан ыразылыкъ тапхан айтхылыкъ жазыучуну чыгъармачылыгъына былай эс бургъанлары ючюн ыспас этгенди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м