Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙНИ 200-ЖЫЛЛЫГЪЫНА АТАП - КОНКУРС

Жангы жылны аллында республиканы Жамауат палатасында Ф.М. Достоевский туугъанлы 200-жыл толгъанына аталгъан «Мой Достоевский» деген конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла.

Эришиу юч номинацияда бардырылгъанды: «Писатель, потрясший душу» - эссе, «Достоевский – мой любимый писатель» – чыгъарманы художестволу окъуу, «Иллюстрация произведений Достоевского» – жазыучуну чыгъармалырыны жигитлерини суратларын ишлеу. Анга 8-40-жыллыкъ адамла къатышхандыла, аладан битеу да 103 заявка келгенди.

Алай бла «Писатель, потрясший душу» номинацияда Жеттеланы Сабинаны бла Фатима Лигидованы эсселери эм Наталья Захарченкону назмусу хорлагъандыла. «Иллюстрация произведений Достоевского» номинацияда эм ариу суратланы Рузана Дацирхоева, Марьяна Балкарова бла Назар Ничеговский ишлегендиле. «Достоевский – мой любимый писатель» бёлюмде уа эм ахшылагъа Рахайланы Аминат бла Лолита Маремкулова саналгъандыла.

Палатаны келечиси – конкурс жюрини члени Юлия Ордокова конкурсантлагъа битеу дунияда да окъуучуладан ыразылыкъ тапхан айтхылыкъ жазыучуну чыгъармачылыгъына былай эс бургъанлары ючюн ыспас этгенди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн.