БИРИНЧИ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУЮНДЕ - ХОРЛАМ

Майкопда тёрели ушуну туйшоу, шуайцзяо и лэйтай бёлюмлеринде Россейни чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анда бизни республикадан 11 жыл сан къауумда Газаланы Халимат эришгенди. Ол эки алтын бла бир кюмюш майдал къытханды. Энди Халиматны дунияны биринчилигине къатышыргъа онгу барды, ол а быйыл жайда Дондагъы Ростовда ётерикди. Къызчыкъ ушу бла юч жылны кюрешеди, аны тренер Заур Карамурзов юйретеди.

Спортчу эм аны тренери бла регионну спорт министрини орунбасары Аналаны Аслан тюбешгенди. Аслан Хусейнович, аланы жетишимлери бла алгъышлай, мындан арысында да хорламлы болурларын тежегенди эм эсде къалырча саугъала бергенди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.