ЛАСИЦКЕНЕ МАРИЕ: ТЕКIУЭНЫГЪЭЩIЭХЭР КЪЫТПОПЛЪЭ

Лъагэу дэлъеинымкIэ Олимп чемпион, Къэбэрдей-Балъкъэрыщ щыщ Ласицкене Марие «Матч ТВ» телеканалым иригъэкIуэкIа щIэупщIэныгъэхэм япкъ иткIэ «Илъэсым и спортсмен нэхъыфI» хъуащ.

- Иджырей саугъэтым лъэхъэнэщIэм зэрызэхуэзгъэхьэзырын къаруущIэхэр къысхилъхьащ. ФIыщIэ яхузощI къыздэщIахэм, къыздэзыIыгъахэм. Фи жыджэрагъымрэ щIэгъэкъуэнымрэ икъукIэ сэбэпышхуэ къысхуохъу. Сыт хуэдэ лъэпощхьэпо къытлъыкъуэкIами, сытым дежи ди гъусэ цIыхухэр щыIэщ, си текIуэныгъэхэмрэ рекордхэмрэ абыхэм ядэзгуэшыну сыхуейщ. Атлетикэ псынщIэм иджыри зэхьэзэхуэ, дамыгъэ куэд щыIэщ дынэмысауэ. Дызэгъусэу абыхэм дыхуэкIуэнщ, - жиIащ Марие.
КъыдэкIуэу, саугъэтым иджыри щIэбэнащ художественнэ гимнасткэ Аверинэ Динэ, фигуристкэ Щербаковэ Аннэ, фехтовальщицэ Великая Софье, спорт гимнасткэ Мельниковэ Ангелинэ сымэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2021 гъэм илъэс 28-рэ зи ныбжь Ласицкене Марие Токио щекIуэкIа Олимп джэгухэм я дыщэ медалыр къихьащ, Налкъутналмэс лигэм етхуанэу щытекIуэри дуней псом лъагэу дэлъеинымкIэ спортсменхэм я деж пашэныгъэр щиубыдащ. Абы и рекорщ метрии 2-рэ сантиметри 5-рэ лъагапIэр.

 

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.06.2023 - 09:14

ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭХЭМРЭ Я ИЛЪЭСЫМ ТРАУХУЭ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкIащ «Слово во славу учителя» зэхыхьэр.

02.06.2023 - 09:13

ХЪУМПIЭЦIЭДЖХЭМ Я БГЫР ЩIЭПСЫГЪУЭР

Алтай таурыхъ

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ