Доброволецым (волонтёрым) и илъэсыр Бахъсэн щызэхуащIыж

Бахъсэн къалэм и администрацэм и унэм щекIуэкIа зэIущIэм кърихьэлIащ ­къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къардэн Ф. А., егъэджэныгъэмкIэ департаментым и унафэщI Борэн М. М., Бахъсэн къалэм и волонтёр зэщIэхъееиныгъэм и унэтIакIуэ ПщыхьэщIэ А. М., къалэм дэт еджапIэхэм я унафэщIхэр.
2018 гъэр Волонтёрхэм я илъэсу ягъэу­вауэ щытащ УФ-м и Президентым къы­дигъэкIа Указым ипкъ иткIэ. Абы жыджэру хэтащ Бахъсэн къалэм и волонтёру ­300-м щIигъу. Абыхэм ящыщу нэхъ къыхэжа­ныкIахэм зэIущIэм щратащ дипломхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.