Доброволецым (волонтёрым) и илъэсыр Бахъсэн щызэхуащIыж

Бахъсэн къалэм и администрацэм и унэм щекIуэкIа зэIущIэм кърихьэлIащ ­къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къардэн Ф. А., егъэджэныгъэмкIэ департаментым и унафэщI Борэн М. М., Бахъсэн къалэм и волонтёр зэщIэхъееиныгъэм и унэтIакIуэ ПщыхьэщIэ А. М., къалэм дэт еджапIэхэм я унафэщIхэр.
2018 гъэр Волонтёрхэм я илъэсу ягъэу­вауэ щытащ УФ-м и Президентым къы­дигъэкIа Указым ипкъ иткIэ. Абы жыджэру хэтащ Бахъсэн къалэм и волонтёру ­300-м щIигъу. Абыхэм ящыщу нэхъ къыхэжа­ныкIахэм зэIущIэм щратащ дипломхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:25

ТУРИЗМЭМ И МАХУЭ

1980 гъэм къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы Хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ.

28.09.2023 - 12:25

ЩIЭБЛЭМ АНЭДЭЛЪХУБЗЭ ЯIУРЫЛЪЫН ПАПЩIЭ

Сабийхэм тхылъ яхуэзытхым езым и псэр къабзэу щытыпхъэщ, цIыкIухэм я гурыгъухэр зыхищIэн щхьэкIэ.

28.09.2023 - 09:03

ТХЬЭ ЗАКЪУЭР ЗИ ФIЭЩ ХЪУА ЯПЭ БЗЫЛЪХУГЪЭ

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа Мусэ (Моисей) бегъымбарымрэ Рамзес ЕтIуанэ фирхьэунымрэ я зэхуаку дэлъа зэпэщIэтыныгъэмрэ, джатэдэпщым лъэпкъым къытригъэхьа леймрэ и хъыбар зэхэфхыжауэ къыщIэкIынщ.

28.09.2023 - 09:03

ХЬЭРЭ-КХЪУЭРЭ И ПИРАМИДЭХЭР

Кавказ лъэпкъхэр къызытехъукIыжа пасэрей лъэпкъыжьхэм щэху куэд къащIэнауэ нобэм къихьэсащ тхыдэм. Абыхэм ящыщщ псэ унэхэр, пирамидэхэр, сыдж, абрэмывэ телъыджэхэр. 

28.09.2023 - 08:54

АДЫГЭХЭМ (ШЭРДЖЭСХЭМ) Я МАХУЭМ ТРАУХУЭ

КъБКъУ-м и библиотекэм и художественнэ, лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тхыдэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэхэр ящIыгъуу, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщащ «Адыги: вехи исто