«ЭЛБРУС» КУРОРТХА БАРГЪАН ЖОЛНУ ЫРХЫЛАДАН КЪОРУУЛАЙДЫЛА

Къабарты-Малкъарны ичи бла баргъан Прохладный – Баксан – Эльбрус А-158 федерал жолну узунлугъу 104 километрди, аны 19 участкасы къоркъуулу жерлеге саналадыла. Жауунла уллу жаугъан кезиуде, суу кётюрюлюп,  ырхыла да келип, жолланы бузуучудула. Аны бла байламлы  жоллагъа къарагъан «Кавказ» федерал казна учреждение Тырныауз шахар, Быллым, Бедик, Огъары Бахсан, Элбрус эм Нейтрино  эллени тийрелеринде  ырхыладан къоруулагъан, битеу да алты километр узунлугъу болгъан бетон къабыргъала сюегенди. Аллай къоруулаучу къабыргъала   «Иткол» пансионат къатында, Нарзанла таласында эм «Горняк» деген дачала  орналгъан жерледе да бардыла.

Къоруулаучу къабыргъаны эм узун 750  метр болгъан жери  Тырныаузну бла Огъары Бахсанны ортасындады. Ишле бардырылгъан кезиуде ырхыла жууугъан жерлеге 9 метрден тебиреп 18 метрге дери сегиз минг бла жарым  ичлери бетондан толгъан энчи сваяла урулгъандыла.   Ишленнген къабыргъаланы къошакъ халда къорууларгъа  деп  жарым метр бийиклиги болгъан  темир эм бетон къатышдырылып этилген чыпынла турадыла.  

Дагъыда озгъан жылда Р-217  «Кавказ» федерал жолну  жыйырма юч километрин эки полосадан тёрт полосагъа дери кенгертгендиле. Куба-Таба элден тебиреп Псычох элге дери  автомашинала  жюрюген жол эркин болгъанды. Быйылгъы жылда да Прогресс элден тебиреп Куба-Табагъа дери 7,5 километр узунлугъу болгъан жол кенгертилликди. Ремонт ишле 2023 жылда бошаллыкъдыла.  

Андан сора да  башда сагъынылгъан А-158 федерал жолну 13 километрине тынгылы ремонт этилгенди. Аллай ишле Исламей  бла Алтуд элледе да бардырылгъандыла. Жанхотия элден тебиреп Бедикге  эм Дыгулыбгейден Экинчи Чегемге  дери асфальтны юсюне къоруулаучу материал салыннгынды. Ставрополь край бла чекде Малка сууну юсю бла баргъан кёпюрге тынгылы ремонт этилгенди. 2022 жылны ахырына дери республикада автомобиль жолла баргъан жерледе ишленнген алты жалгъан объект жангыртыллыкъды, ол санда Чегемде жер тюбю бла ётген жол, деп билдиргендиле жоллагъа къарагъан «Кавказ» федерал казна учрежденияны пресс-службасындан.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м