ГУПСЫСЭ КЪЫЗЫХЭЩ СУРЭТХЭР

Адыгэ Республикэм щыщ сурэтыщI Ачмыжь ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм къыщыгъэлъэгъуащ адыгэ дуней. Зэм лIыжь жьакIэхур мэгупсысэ, зэм шыкIэпшынэ зыIыгъ пщащэр къытхуогуфIэ, зэм адыгэшхэр зэдолъ, зэми къэфакIуэхэр утыку къохьэ. 
ФатIимэ Адыгейм и Тахъутэмыкъуей щIыналъэм щыщ Банэхэс къуажэм къыщыхъуащ. Краснодар къэрал университетым и художественно-графикэ къудамэм дизайным щыхуеджащ. Лазаревск унагъуэ щыхъуащ, абы щопсэу, сабийхэм папщIэ гъуазджэмкIэ школым щрегъаджэ. 
«Черкесы» зыфIища и япэ гъэлъэгъуэныгъэр Сочэ къалэм Адыгэ щэнхабзэмкIэ и центрым щекIуэкIащ. Лэжьыгъэ 21-рэ къыхищыпыкIащ и IэдакъэщIэкIхэм. СурэтыщIым зэрыжиIэмкIэ, цIыху сурэт щIыным псом хуэмыдэу дехьэх, аращ гъэлъэгъуэныгъэм фIища цIэр къызытекIари. 
Ачмыжь ФатIимэ и IэщIагъэм къежьапIэ хуэхъуар и сабиигъуэрщ. 
- Си анэм сурэт ищIырт, си анэшхуэрти, зэпымыууэ зыгуэрхэр ибзырт, идырт… Сэри абыхэм сахэувэн хуейтэкъэ зыгуэркIэ?! Гуащэхэм сахуэдэу щIэздзащ. Сабий куэдым я хьэлщ ар - гуащэм яхуэдэныр! ПэщIэдзэ классхэм сыщыщIэсым си хъуапсапIэу щытащ библиотекэм сыщылэжьэну. Класс нэхъыжьхэм сыщынэсам си хъуапсапIэм зихъуэжат – Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ и министр сыхъуну сыхуейт! - жеIэ бзылъхугъэм дыхьэшхыу. 
ЦIыху IэпщIэлъапщIэ къэс езым и дуней къэгъэщIыкIэ иIэжщ. ФатIимэ гупсысэхэр зэрегъэуIу, уеблэмэ илъэсым къриубыдэу зыхунэсыну хуейхэм теухуауэ еубзыху зэманыр. 
- Сэ сиIэщ си гупсысэхэр схемэкIэ къыщызгъэлъагъуэ альбом. Сыт абы и щхьэусыгъуэр? Зэпымыууэ си гум зыгуэрхэр къохьэ, ауэ гупсысэщIэхэм зэуэ гъащIэ естыну е зэман сыхурикъуркъым, е абы теухуауэ си щIэныгъэм къыхэзгъэхъуэн хуейщ, е абы сыщIыхунэмыс щхьэусыгъуэ гуэрхэр щыIэщ. Сэ сщIэр сыт? Мис а гупсысэхэр альбомым щызэхузохьэс, сахэплъэжурэ си гум нэхъ сIэпихым солэжь, - жеIэ сурэтыщIым. 
Ачмыжь ФатIимэ гуащэ хьэпшып щIэщыгъуэхэр дынми хуэIэкIуэлъакIуэщ. Гуащэхэр, псэущхьэ цIыкIухэр, зэрыджэгу хьэпшыпхэр – зэмылIэужьыгъуэщ и лэжьыгъэхэр. ЗэрыжиIэмкIэ, япэу гуащэ хуидауэ щытащ и сабийм. Игу ирихьати, абыи елэжьын щIидзащ. ЩIэщыгъуэ къигъэщIыху езыми и псэм зегъэнщIыж дахагъэкIэ. 
-Нэхъыщхьэр а здым езым и хьэл «зэригъэпэщыжынырщ», и теплъэр нэщIыса хъунырщ, - жеIэ.
Ачмыжь ФатIимэ езыр гукIи псэкIи адыгэщ.
- Си щхьэм пщIэ хуэсщIыжынымрэ сыкъэзыухъуреихьхэр слъытэнымрэ - ар си дежкIэ адыгагъэщ. Апхуэдэ щытыкIэм щыхъумащ хабзэ-бзыпхъэри, нэмысри, цIыху щIыкIэ дахэри, - жеIэ абы.
ФатIимэ и лэжьыгъэхэм хэтлъэгъуащ гъащIэ, гуфIэгъуи гугъуехьи щызэщIэту! Дахагъэ къигъэщIынкIэ Тхьэр къетащ. 
 

 

Гугъуэт Заремэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.