МИРЗЕУЛЮКДЕН - БАЙ ТИРЛИК

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, озгъан жыл мирзеулюк эм къудору битимледен 1,320 миллион тонна жыйылгъанды. Ол а башха жылладан эсе он процентге кёпдю.

Тирликни асламысы нартюхге жетеди. Былтыр республикада биринчи кере андан бир миллион тонна алыннганды - хар гектрадан 71 центнер.

- Озгъан жыл бай тирлик жыйылгъанына агротехника мадарланы заманында этилгенлери, иги урлукъ хайырланнганы, сугъарыу бардырылгъаны, семиртгичле салыннганлары да себеплик этгендиле. Аны бла бирге арендаторла сабанлыкъладан эки кере тирлик алырча амалла да излейдиле. Анга кёре жыл сайын тирликге къошула барады, - дейди КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев.

Ол айтханнга кёре, мирзеу ёсдюрюу эл мюлкню къыйматлы бёлюмлеринден бириди. Ол себепден сабанчыла дайым жангы жетишимлеге итиннгенлей турадыла.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м