ЖАМАУАТХА АШ ЭТГЕН ПРЕДПРИЯТИЯЛАГЪА НАЛОГЛА ЖАНЫ БЛА ОНГЛА БЕРИЛЕДИЛЕ

Быйыл биринчи январьдан башлап, ресторанлада, кафеледе, ашханалада эмда алагъа ушашлы объектледе, сора дагъыда тышына чыгъып адамлагъа аш этиу иш бла кюрешгенле НДС-ни тёлеуден эркиндиле. Ары дери жыл ючюн бу льготаны хайырын кёрюрге сюйгеннге быллай излемле бардыла:

• битеу ишлеген ахчаны ёлчеми эки миллиард сомдан аз болургъа керекди;

• ол санда жамауатха аш этиуден тюшюрюлген файданы ёлчеми 70 процентден аз болмазгъа тийишлиди;

• тёлеулени орта айлыкъ ёлчеми – РФ-ни ол субъектинде жамауатха аш этиу бла кюрешген предприятиялада орталыкъ хакъ бла эм азындан тенг болургъа (Бу излем 2024 жылда биринчи январьда кюч аллыкъды).  

Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, розница сатыу бла кюрешген предприятияланы аш-азыкъ этген бёлюмлерине, продукция жарашдырыучу неда анга ушаш ишле бла кюрешиучю организациялагъа эмда энчи предпринимательлеге быллай льгота берилмейди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м