НАЛОГ ТЁЛЕУЧЮЛЕГЕ ТАПЛЫКЪГЪА ДЕП

ФНС-ни «Налог тёлеучюню энчи кабинетинде» 41,2 миллион инсан регистрация этгендиле. Жаланда озгъан жылны ахыр ыйыгъында аланы санына 200 минг къошулгъанды, деп билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан.

Сагъынылгъан кабинетни интернетде адреси ма буду: https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login. Гражданла бу сервисни бек жаратадыла, дейдиле ведомствода, ары кирип декларацияларын толтурадыла, налогларын да тёлейдиле. Озуп кетген жылда уа анда мюлк эмда инвестицияла жаны бла налогланы къайтарыр амал кийирилгенди. Аны «Женгил къайтарыу» деген бёлюмюнде НДФЛ бла байламлы тёлеуню бир кесегин къайтарыуну юсюнден информация барды. Аны 3-НДФЛ формада декларацияны эмда шагъатлыкъ этген документлени жибермей тамамларгъа онг бериледи.

Ата-аналагъа деп бу сервисде «Юйюр онгла» деген амал барды. Аны хайырындан ала акъылбалыкъ болмагъан сабийлери ючюн налогланы тёлерге боллукъдула.

Былтыр «Энчи кабинетде» тас болгъан тёлеуню излеп тапхан амал кийирилгенди. Адам налогун терс реквизитле бла кёчюрсе неда ол тёлеген ахча системада кёрюнмесе - ма аны хайырланыргъа боллукъду. Алай этерча «Жашау халла» - «Тюрлю-тюрлю халла» - «Тёлеуню излеп табаргъа» деген бёлюмге кирирге керекди. Анда уа тёлеуню ёлчемине бла берилген кюнюне кёре неда УИН номерин жазып табаргъа амал барды.

Бу кабинетде тюрлениулени юсюнден билирге сюйгенлеге анда жангылыкълагъа жазылыргъа боллукъдула. Ала уа электрон почтагъа, СМС неда «Налоги ФЛ» приложенияда push-билдириуле бла жибериледиле.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.