НАЛОГ ТЁЛЕУЧЮЛЕГЕ ТАПЛЫКЪГЪА ДЕП

ФНС-ни «Налог тёлеучюню энчи кабинетинде» 41,2 миллион инсан регистрация этгендиле. Жаланда озгъан жылны ахыр ыйыгъында аланы санына 200 минг къошулгъанды, деп билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан.

Сагъынылгъан кабинетни интернетде адреси ма буду: https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login. Гражданла бу сервисни бек жаратадыла, дейдиле ведомствода, ары кирип декларацияларын толтурадыла, налогларын да тёлейдиле. Озуп кетген жылда уа анда мюлк эмда инвестицияла жаны бла налогланы къайтарыр амал кийирилгенди. Аны «Женгил къайтарыу» деген бёлюмюнде НДФЛ бла байламлы тёлеуню бир кесегин къайтарыуну юсюнден информация барды. Аны 3-НДФЛ формада декларацияны эмда шагъатлыкъ этген документлени жибермей тамамларгъа онг бериледи.

Ата-аналагъа деп бу сервисде «Юйюр онгла» деген амал барды. Аны хайырындан ала акъылбалыкъ болмагъан сабийлери ючюн налогланы тёлерге боллукъдула.

Былтыр «Энчи кабинетде» тас болгъан тёлеуню излеп тапхан амал кийирилгенди. Адам налогун терс реквизитле бла кёчюрсе неда ол тёлеген ахча системада кёрюнмесе - ма аны хайырланыргъа боллукъду. Алай этерча «Жашау халла» - «Тюрлю-тюрлю халла» - «Тёлеуню излеп табаргъа» деген бёлюмге кирирге керекди. Анда уа тёлеуню ёлчемине бла берилген кюнюне кёре неда УИН номерин жазып табаргъа амал барды.

Бу кабинетде тюрлениулени юсюнден билирге сюйгенлеге анда жангылыкълагъа жазылыргъа боллукъдула. Ала уа электрон почтагъа, СМС неда «Налоги ФЛ» приложенияда push-билдириуле бла жибериледиле.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м