СУРЭТ IЭРЫКIХЭР

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ  къыщызэIуахащ «Сурэт IэрыкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ». Абы утыку къыщрахьат данэ  щэкI бгъузэкIэ,  цы, шылэ  IуданэхэмкIэ хэдыкIа  сурэтхэр.
      «IэпщIэлъапщIэ дыжьынхэр» проектым хэт  бзылъхугъэхэм  я IэдакъэщIэкIщ мыхэр.  
    Ар «Анна» валеологие  жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщащ  Президентым и гранткIэ.   Пэшым щыплъагъу лэжьыгъэ  телъыджэхэр  зейхэр мы IэщIагъэм зэрыхуеджэрэ мазих хъууэ аращ.    ГъэщIэгъуэнракъэ,   а пIалъэ кIэщIым къриубыдэу,  игъащIэ лъандэрэ а  IэщIагъэм ирилажьэ фIэкI умыщIэну  хуэIэзэ хъуащ.  Дэтхэнэ теплъэгъуэми  шыIэныгъэм и «мэ» къыпех.  Сыт щхьэкIэ  жыпIэмэ, ар мазэ бжыгъэкIэ, жэщ кIыхькIэ зэлэжьащ, а сурэтхэм я нэрынэ къэс гупсэхуу, зэкIуу зэхэджащ.
     Iэмал зэмылIэужьыгъуэкIэ  щIауэ    пэшым щызэхуэхьэса  сурэтхэм   хуабагъэ   къапкърыкIыу къызэрилъытэр жиIащ Лъэпкъ музейм и унафэщI Накуэ Феликс гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуихым. Абы щхьэхуэу я гугъу  ищIащ,  бзылъхугъэ IэпэIэсэхэм  зэхалъхьа плъыфэхэр зэрызэкIум. «Таурыхъ лъахэм сыкъыщыхута хуэдэщ», - жиIащ абы и псалъэхэм я кIэухыу.
     Клубым и унафэщI  Кривчик Аннэ    мы Iуэхум тегушхуэу  къыхыхьа дэтхэнэми фIыщIэ  псалъэкIэ захуигъэзащ.
    - Куэдым къащохъу  узыншагъэм и къежьапIэр спортым и закъуэу.    ЦIыхум и гум фIэфI Iуэху илэжьыху узыншэнущ, гупсэхугъуэ  щигъуэт IэнатIэ ирихьэкIыху и узыншагъэм хэхъуэнущ.    Дэ едгъэджахэр зи ныбжьыр илъэс 50-м  щIигъуа цIыхубзхэрщ.  Пенсэм тIысыжахэм зэман куэд яIэщи,  щхьэж зыщIэхъуэпсу щыта  IэщIагъэхэм зыхуагъэсэну Iэмал ягъуэт. Иджырей  гупыр ещанэу догъэхьэзыр, адэкIи  дадэлэжьэну ди  мурадщ. ФыщIемыгъуэжу фи зэфIэкIым  хэвгъахъуэ, - захуигъэзащ абы къызэхуэсахэм.
    Проектым хэтахэм щыхьэт  тхылъ, Iуэхур къызэзыгъэпэщахэмрэ  жыджэру  зыкъэзыгъэлъэгъуахэмрэ  фIыщIэ тхылъхэр щратащ  музейм.     
 

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.