СУРЭТ IЭРЫКIХЭР

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ  къыщызэIуахащ «Сурэт IэрыкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ». Абы утыку къыщрахьат данэ  щэкI бгъузэкIэ,  цы, шылэ  IуданэхэмкIэ хэдыкIа  сурэтхэр.
      «IэпщIэлъапщIэ дыжьынхэр» проектым хэт  бзылъхугъэхэм  я IэдакъэщIэкIщ мыхэр.  
    Ар «Анна» валеологие  жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщащ  Президентым и гранткIэ.   Пэшым щыплъагъу лэжьыгъэ  телъыджэхэр  зейхэр мы IэщIагъэм зэрыхуеджэрэ мазих хъууэ аращ.    ГъэщIэгъуэнракъэ,   а пIалъэ кIэщIым къриубыдэу,  игъащIэ лъандэрэ а  IэщIагъэм ирилажьэ фIэкI умыщIэну  хуэIэзэ хъуащ.  Дэтхэнэ теплъэгъуэми  шыIэныгъэм и «мэ» къыпех.  Сыт щхьэкIэ  жыпIэмэ, ар мазэ бжыгъэкIэ, жэщ кIыхькIэ зэлэжьащ, а сурэтхэм я нэрынэ къэс гупсэхуу, зэкIуу зэхэджащ.
     Iэмал зэмылIэужьыгъуэкIэ  щIауэ    пэшым щызэхуэхьэса  сурэтхэм   хуабагъэ   къапкърыкIыу къызэрилъытэр жиIащ Лъэпкъ музейм и унафэщI Накуэ Феликс гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуихым. Абы щхьэхуэу я гугъу  ищIащ,  бзылъхугъэ IэпэIэсэхэм  зэхалъхьа плъыфэхэр зэрызэкIум. «Таурыхъ лъахэм сыкъыщыхута хуэдэщ», - жиIащ абы и псалъэхэм я кIэухыу.
     Клубым и унафэщI  Кривчик Аннэ    мы Iуэхум тегушхуэу  къыхыхьа дэтхэнэми фIыщIэ  псалъэкIэ захуигъэзащ.
    - Куэдым къащохъу  узыншагъэм и къежьапIэр спортым и закъуэу.    ЦIыхум и гум фIэфI Iуэху илэжьыху узыншэнущ, гупсэхугъуэ  щигъуэт IэнатIэ ирихьэкIыху и узыншагъэм хэхъуэнущ.    Дэ едгъэджахэр зи ныбжьыр илъэс 50-м  щIигъуа цIыхубзхэрщ.  Пенсэм тIысыжахэм зэман куэд яIэщи,  щхьэж зыщIэхъуэпсу щыта  IэщIагъэхэм зыхуагъэсэну Iэмал ягъуэт. Иджырей  гупыр ещанэу догъэхьэзыр, адэкIи  дадэлэжьэну ди  мурадщ. ФыщIемыгъуэжу фи зэфIэкIым  хэвгъахъуэ, - захуигъэзащ абы къызэхуэсахэм.
    Проектым хэтахэм щыхьэт  тхылъ, Iуэхур къызэзыгъэпэщахэмрэ  жыджэру  зыкъэзыгъэлъэгъуахэмрэ  фIыщIэ тхылъхэр щратащ  музейм.     
 

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.07.2024 - 09:03

«НАХЪУЭ И ВЫ ЕГЪЭЗЫПIЭРИ» НЭГЪУЭЩIХЭРИ

 «Нахъуэ и вы егъэзыпIэ» щIыпIэм хъыбар хьэлэмэт иIэщ. Пасэ зэманым цIыхухэр зэрывэу щытар выщ. Махуэ псом зэрыва, зэрылэжьа вым жэщым зегъэгъэпсэхун, хэгъэпщын хуейт.

13.07.2024 - 08:10

IЭПЛЕСИН

Сабийхэм яхуэгъэза Iуэтэж цIыкIур къызэрытхыжар тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIища и тхылъырщ. 

12.07.2024 - 09:03

ГъуэгуанэщIэ

Урыс географие обществэм хэтхэмрэ дунеяплъэм дихьэххэмрэ зэгъусэу Шэджэм щIыналъэм къыщызэ­Iуахащ туристхэм я гъуэгуанэщIэ.

12.07.2024 - 09:03

Кавказыр унагъуэ зэкъуэтщ

Кавказ Ищхъэрэ феде­раль­нэ щIыналъэм цIыхубэ творчествэмкIэ и «Кавказ - единая семья» XII щIына-лъэ зэхуаку фестивалыр иджыблагъэ Дагъыстэн ­Республикэм и Мэхъэчкъа-лэ щекIуэкIащ.

12.07.2024 - 08:10

ПЩIЫХЬЭПIЭ-НЭРЫIУАПIЭ

Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шэрджэс Алий итхыжауэ щыта хъыбархэм ящыщ зым къыхэтхыжащ адэкIэ щыгъуазэ фызыхуэтщIынур.