СУРЭТ IЭРЫКIХЭР

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ  къыщызэIуахащ «Сурэт IэрыкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ». Абы утыку къыщрахьат данэ  щэкI бгъузэкIэ,  цы, шылэ  IуданэхэмкIэ хэдыкIа  сурэтхэр.
      «IэпщIэлъапщIэ дыжьынхэр» проектым хэт  бзылъхугъэхэм  я IэдакъэщIэкIщ мыхэр.  
    Ар «Анна» валеологие  жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщащ  Президентым и гранткIэ.   Пэшым щыплъагъу лэжьыгъэ  телъыджэхэр  зейхэр мы IэщIагъэм зэрыхуеджэрэ мазих хъууэ аращ.    ГъэщIэгъуэнракъэ,   а пIалъэ кIэщIым къриубыдэу,  игъащIэ лъандэрэ а  IэщIагъэм ирилажьэ фIэкI умыщIэну  хуэIэзэ хъуащ.  Дэтхэнэ теплъэгъуэми  шыIэныгъэм и «мэ» къыпех.  Сыт щхьэкIэ  жыпIэмэ, ар мазэ бжыгъэкIэ, жэщ кIыхькIэ зэлэжьащ, а сурэтхэм я нэрынэ къэс гупсэхуу, зэкIуу зэхэджащ.
     Iэмал зэмылIэужьыгъуэкIэ  щIауэ    пэшым щызэхуэхьэса  сурэтхэм   хуабагъэ   къапкърыкIыу къызэрилъытэр жиIащ Лъэпкъ музейм и унафэщI Накуэ Феликс гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуихым. Абы щхьэхуэу я гугъу  ищIащ,  бзылъхугъэ IэпэIэсэхэм  зэхалъхьа плъыфэхэр зэрызэкIум. «Таурыхъ лъахэм сыкъыщыхута хуэдэщ», - жиIащ абы и псалъэхэм я кIэухыу.
     Клубым и унафэщI  Кривчик Аннэ    мы Iуэхум тегушхуэу  къыхыхьа дэтхэнэми фIыщIэ  псалъэкIэ захуигъэзащ.
    - Куэдым къащохъу  узыншагъэм и къежьапIэр спортым и закъуэу.    ЦIыхум и гум фIэфI Iуэху илэжьыху узыншэнущ, гупсэхугъуэ  щигъуэт IэнатIэ ирихьэкIыху и узыншагъэм хэхъуэнущ.    Дэ едгъэджахэр зи ныбжьыр илъэс 50-м  щIигъуа цIыхубзхэрщ.  Пенсэм тIысыжахэм зэман куэд яIэщи,  щхьэж зыщIэхъуэпсу щыта  IэщIагъэхэм зыхуагъэсэну Iэмал ягъуэт. Иджырей  гупыр ещанэу догъэхьэзыр, адэкIи  дадэлэжьэну ди  мурадщ. ФыщIемыгъуэжу фи зэфIэкIым  хэвгъахъуэ, - захуигъэзащ абы къызэхуэсахэм.
    Проектым хэтахэм щыхьэт  тхылъ, Iуэхур къызэзыгъэпэщахэмрэ  жыджэру  зыкъэзыгъэлъэгъуахэмрэ  фIыщIэ тхылъхэр щратащ  музейм.     
 

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.