Пащты Герман ягъэлъапIэ

Урысей сурэтыщI, график цIэ­рыIуэ, УФ-м и цIыхубэ художник, ­ХудожествэхэмкIэ Урысей акаде­мием и академик, профессор, Красноярск дэт ксилографие школыр къы­­зэзыгъэпэща икIи абы и уна­фэщI, 1967 гъэм къыщыщIэдзауэ СССР-ми УФ-ми я Художникхэм я ­зэгухьэныгъэхэм, 1975 гъэ лъандэ-рэ ди къэралым и Журналистхэм               я ­союзым хэт Пащты Герман и ныбжьыр илъэс 80 щрикъум ирихьэ-лIэу зэхаша Iуэху дахэхэр ди республикэм и къалащхьэм щекIуэ-кIащ. 

Иджыблагъэ ар IущIащ Къэбэрдей Балъкъэр къэрал университе- тым и студентхэм. И гъащIэмрэ и ­гуа­щIэмрэ ахэр щыгъуазэ хъуа иужь, яфIэгъэщIэгъуэну зыщIэупщIэнур куэд­ти, и гуапэу абыхэм епсэлъы-лIащ. 
Иджыпсту цIыхухэр зэрыт щытыкIэ гугъуми емылъытауэ, КъБР-м и Лъэпкъ музейм цIыхушхуэ щызэхуэсат Герман и гъэлъэгъуэныгъэм еп­лъын папщIэ. ГуащIэшхуэ зиIэ, еш ­зы­мыщIэ сурэтыщIым   утыку кърихьащ адыгэ лъэпкъым, абы и тхы- дэм, цIыхухэм я псэукIэм кърит гуп­сысэхэм къагъэщIа и Iэдакъэ-щIэкI телъыджэхэр. Апхуэдэуи дапхъэхэм телът Пащтым теухуа тхыгъэ­хэр зэ-рыт, и лэжьыгъэхэмкIэ ­гъэ­дэха тхылъ­хэр, открыткэхэр, бук­летхэр, нэгъуэщI хьэпшып куэди. 
ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ музейм и тхьэмадэ На-куэ Феликс. Къызэхуэсахэм фIэхъус яриха иужь, абы псалъэ иритащ ­КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэ­щIым и ­къуэдзэ, Пащты Герман и илъэс 80-р хуэгъэлъэпIэныр къызэ­зыгъэ­пэща комитетым и унафэщI ­Хъубий Марат. Ар къеджащ ди ­республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ ­Казбек къыбгъэ­дэкI хъуэхъу тхыгъэм. Езыми псалъэ гуапэхэмкIэ нэхъы­жьы­фIым зыхуигъэзащ.  
КъыкIэлъыкIуэу псалъэ зрата, ­Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин къызэ­хуэсахэр кIэщIу щигъэгъуэзащ Пащты  Герман и гъащIэм и къекIуэ­кIыкIам, абы и лэжьыгъэм.
ЗэIущIэм зыкърагъэхьэлIат гъунэгъу республикэхэм, нэгъуэщI щIыналъэхэм, уеблэмэ езы Герман щыла-жьэ  Красноярск  къикIа  хьэщIэ лъапIэ куэдым. КъэпсэлъапIэр хуит зы­хуащIа псоми зы жьэу жаIащ абы хуэдэ цIыху гуащIафIэ къызэры­гъуэ­тыгъуейр, и творчествэм и фIыпIэм,       и унагъуэ дахэм, и къарум къихьамрэ иджыри лъэпкъым IэджэкIэ зэ­рыщыгугъымрэ къыхагъэщащ.
Гъэлъэгъуэныгъэм хэтахэр иужькIэ  кIуащ «Акрополь» уардэунэм. Абы     Пащты Герман и пресс-конференцэр щекIуэкIащ. Журналистхэр зыщIэуп­щIэн я куэдт, гъэлъэгъуэныгъэ гъэ­щIэ­гъуэным, и ма­хуэ лъапIэм, гъащIэм зыхуиущияхэмрэ абы зэрыщыгугъымрэ, дяпэкIэ и мурадхэм. 
Дэри ди гуапэу дохъуэхъу сурэ­ты­щIым! Узыншагъэ иIэу лъэпкъым иджыри куэдрэ хуэлэжьэну ди гуа­пэщ!
ИСТЭПАН  Залинэ. 
Сурэтыр  КЪАРЕЙ  Элинэ  трихащ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.