Эллилени сакълауларын алдатмазча

Белгилисича, Бахсан районда ичер суу жетмегени эм уллу жарсыуладан бириди. Энди болумну игилендирирге амал табылгъанды.

Аны бла байламлы кёп болмай Бахсан шахар округну администрациясыны башчысы Хачим Мамхегов коллегалары бла бирге Ессентукиде Александр Туманов бла тюбешгендиле. Ол 1981 жылда Заюковону тийресинде таза сууланы излеген экспедициягъа башчылыкъ этген эди. Ала Тызыл черегинден беш элни, ол санда Бахсан шахарны да, таза суу бла жалчытыуну юсюнден сюзгендиле.

- Тинтиу бардырылгъан кезиуден бери эки жыйырма жыл чакълы озгъанды. Ол кезиуде мында суу жетерча бир болгъаны белгиленнген эди. Андан бери болум тюрленнгенди, энди жангыдан проект къураргъа керекди. Ол жашауда бардырылса, районну ичер суу бла толусунлай жалчытыргъа боллукъду.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.