«ЭЛЬБРУС» КУРОРТНУ КЪЫШ КЕЗИУГЕ ХАЗЫРЛЫГЪЫНА КЪАРАГЪАНДЫЛА

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды. Рекреация жерлени тапландырылыулукъларына къарагъандыла. Курорт туристлени алыргъа хазырды, аланы келиулерини саны ёсе барады.

Тюбешиуню кезиуюнде курортну мындан ары айныууну юсюнден соруула сюзюлгендиле. Инфраструктура къурулуш ишлени бардырыу курортну айнытыу бла байламлы магъаналы бёлюмледен бирине саналады.

Кавказ.РФ жууукъ заманда электрокючлени тартыу жаны бла проектлени хазырлап, жумушланы жалчытхан араны, къошакъ халда 800 машина сыйыннган жерни тапландырып башларыкъды. Къурулуш ишлени келир жылда тамамларгъа мурат барды.

Турист сезон башланыргъа деп алыннган жангы техникагъа къарагъандыла, аланы хайырындан керек кезиуде жалгъан къар этилинирикди эм лыжала бла учхан трассала жалчытынырыкъдыла.

Курортда, туристлеге керекли жумуш бла жалчытхан тюрлю-тюрлю жерле ишлейдиле, ол санда прокатха берген, оборудованиягъа ремонт этген эм курортну кесини энчи авария службасы барды. Хар станцияда кафеле ачылгъандыла, алада Кавказ таулагъа къарарча онгла къуралгъандыла, жамауат аслам жыйылгъан жерледе Интернет керек болгъанлагъа Wi-Fi ишлейди.

Хасан Тимижевни айтханына кёре, сезонну кезиуюнде Минги Тауну этеклеринде Россейде эм бийик канат жолланы юч кезиую ачыллыкъды. Ала къыйын жерледе тап жарашдырылгъан трассаладыла: бири 3500 метр бийикликде «Мир» станциядан «Кругозоргъа» дери барады, кеслери да экишер километр узунлукълары болгъан «кёк» эм «къызыл» трассалагъа саналадыла. Дагъыда 3847 метр бийикликде узунлугъу 1, 2 километр болгъан бир «къызыл» трасса ишлерикди. Энтта  сабийле лыжалада учаргъа юйренсинле деп, «Saby Park» деген жол ачыллыкъды.

 Бюгюнлюкде курортда «Кругозор» станциядан тебиреп «Гарабаши» станциягъа дери  учуучу жолла ачылыпдыла, тюрлю-тюрлю мардалагъа келишген жерледе лыжала бла учаргъа жарагъан трассала жарашдырылгъандыла. Коронавирус инфекция жайылгъаны бла байламлы кассалада эм канат жоллагъа минген жерледе, адамланы жумушларын жаланда ол ауруу бла байламлы тохташдырылгъан мардалагъа кёре жалчытадыла, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасыны келечилери.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.