ЭСКИ ЮЙЛЕДЕН ЖАНГЫ ФАТАРЛАГЪА

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Бу юйлени къурулушу «Жашау этерге жарамагъан юйлени санын азайтыу» деген федерал программаны чеклеринде бардырылады. Ол кеси да «Жашау журтла эмда шахар болум» деген миллет проектге киреди.

Жангы журтлагъа алайдан узакъ бармай, эски, кёп фатарлы юйледе жашагъанланы кёчюрлюкдюле. Шёндю бу объектледе иш ахыр кезиуюне жетгенди. Къурулушчула отоулада сюртюу-бояу бла кюрешедиле, эшиклени бла терезелени орнатхандыла, отоу тюплерин да тап этгендиле.

Проектге кёре, хар фатарда да энчи жылытыу система боллукъду. Хар юйде уа экишер фатар барды. Ала хайырланыугъа жууукъ кезиуде берилликдиле.

Къурулуш баргъан жерни адамланы тилеклерине эс буруп бёлгендиле. Ол элни ортасындады, социал объектле да аладан узакъда тюйюлдюле.

Юйлени тёгерек-башлары тап этилгенди, арбазларына асфальт салыннганды, жолчукъла да ишленнгендиле.

Программаны экинчи кезиуюню чеклеринде быйыл 87 юйюр кёчюрюллюкдю жангы фатарлагъа. Ала кеслери да Арыкъ, Огъары Акъбаш, Дейское элледе эмда Терек шахарда жашагъанладыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.