МИНИСТРЫМ ИРЕГЪЭБЛАГЪЭ Главные вкладки

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм пресс-конференц щекIуэкIащ. Журналистхэм яIущIащ спортымкIэ министр Хьэсанэ Ислъамрэ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я дунейпсо чемпионатым щытекIуа Сатушы ­Мадинэ, Жылэ Татьянэ, абыхэм я тренер Ахъмэт Амир сымэ.

Министрыр пщащэхэм ехъуэхъуащ чемпионатым къыщагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэм папщIэ икIи абыхэм я гъэсакIуэм фIыщIэ хуищIащ ди пщащэхэм республикэр Урысейпсо, дуней­псо утыкухэм зэрыщаIэтым къыхэкIыу. 
Журналистхэм я упщIэ зэмылIэужьыгъуэхэм жэуап зэпкърыха къратащ Мадинэ, Татьянэ, Амир сымэ. Ахэр тепсэлъыхьащ зэхьэзэхуэхэм зэрызыхуагъэхьэзырым, текIуэныгъэ нэужьым ­зыхащIахэм къыщыщIэдзауэ дызыхуэкIуэ зэманым яIэ мурадхэмрэ я хъуэпсапIэхэмкIэ иухыжу. 
Ахъмэт Амир Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и минис­терствэм фIыщIэ хуищIащ ныбжьыщIэхэм зыщагъасэм деж сыт и лъэныкъуэкIи щIэгъэкъуэн къазэрыхуэхъум папщIэ. Къызэ­хуэсахэм яжриIащ здынэсам къыщыувыIэн мурад зэрамыIэр, атIэ иджыри лэжьыгъэшхуэ къазэрыпэщылъыр. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, щэкIуэгъуэм и 18 - 24-хэм Тегеран ще­кIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я дунейпсо чем­пионат. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэ­-хуэм утыку къыщихьащ тхэквондомкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр школым и гъэсэнхэу Сатушы Мадинэрэ Жылэ Татьянэрэ. 
Япэ зэIущIищым псори зэхэту 106:8-уэ шэч къызытумыхьэн те­кIуэныгъэхэр къыщызыхьа Сатушы Мадинэ финалым 35:0-у ­щыхигъэщIащ Тыркум щыщ, Сурдолимп джэгухэм я иджырей чемпион Ясичи Мерве икIи зи хьэлъагъыр килограмм 49-м нэб­лагъэхэм я деж дунейпсо чемпион щыхъуащ. 
Мы текIуэныгъэм и фIыгъэкIэ Мадинэ игъэзэщIа хъуащ Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерым и мардэр. 
Зи хьэлъагъыр килограмм 67-м щIигъухэм я деж Жылэ Татьянэ япэ зэIущIитIым щытекIуащ. АрщхьэкIэ финал ныкъуэ зэпэ­щIэ­тыныгъэм щыуагъэ IэщIэкIам и зэранкIэ къыхуэхьар домбеякъ медалщ. 
Иджырей чемпионатым къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ ­иткIэ зэхагъэувэнущ 2022 гъэм Бразилием щекIуэкIыну Сурд­олимп джэгухэм хэтыну Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар. 

 

ЖЫЛАСЭ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 17:20

Бахъсэныпсым и къарур

1936 гъэр къэунэхуагъащIэ СССР-м и тхыдэм IуэхушхуэхэмкIэ хыхьащ. Псом япэу къэралым и конституцэщIэ къызэ­ращтамкIэ.

13.08.2022 - 13:19

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къы­щагъэщIэрэщIэжынущ курыт щIэныгъэ щрагъэ­гъуэт IуэхущIапIэ пщы­кIузым екIуа

13.08.2022 - 09:18

ТэмакъкIыхьагъым ириджэгухэр

ШыщхьэуIум и япэ махуэ­-хэм дунейпсо цIыхубэм я гулъытэр кIэрыпщIауэ щытащ США-м и ЛIыкIуэхэм я палатэм и унафэщI Пелоси Нэнси Тайваным зэрылъэтам.

12.08.2022 - 17:14

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проект­хэм­кIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр.

12.08.2022 - 12:10

Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.