МИНИСТРЫМ ИРЕГЪЭБЛАГЪЭ Главные вкладки

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм пресс-конференц щекIуэкIащ. Журналистхэм яIущIащ спортымкIэ министр Хьэсанэ Ислъамрэ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я дунейпсо чемпионатым щытекIуа Сатушы ­Мадинэ, Жылэ Татьянэ, абыхэм я тренер Ахъмэт Амир сымэ.

Министрыр пщащэхэм ехъуэхъуащ чемпионатым къыщагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэм папщIэ икIи абыхэм я гъэсакIуэм фIыщIэ хуищIащ ди пщащэхэм республикэр Урысейпсо, дуней­псо утыкухэм зэрыщаIэтым къыхэкIыу. 
Журналистхэм я упщIэ зэмылIэужьыгъуэхэм жэуап зэпкърыха къратащ Мадинэ, Татьянэ, Амир сымэ. Ахэр тепсэлъыхьащ зэхьэзэхуэхэм зэрызыхуагъэхьэзырым, текIуэныгъэ нэужьым ­зыхащIахэм къыщыщIэдзауэ дызыхуэкIуэ зэманым яIэ мурадхэмрэ я хъуэпсапIэхэмкIэ иухыжу. 
Ахъмэт Амир Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и минис­терствэм фIыщIэ хуищIащ ныбжьыщIэхэм зыщагъасэм деж сыт и лъэныкъуэкIи щIэгъэкъуэн къазэрыхуэхъум папщIэ. Къызэ­хуэсахэм яжриIащ здынэсам къыщыувыIэн мурад зэрамыIэр, атIэ иджыри лэжьыгъэшхуэ къазэрыпэщылъыр. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, щэкIуэгъуэм и 18 - 24-хэм Тегеран ще­кIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я дунейпсо чем­пионат. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэ­-хуэм утыку къыщихьащ тхэквондомкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр школым и гъэсэнхэу Сатушы Мадинэрэ Жылэ Татьянэрэ. 
Япэ зэIущIищым псори зэхэту 106:8-уэ шэч къызытумыхьэн те­кIуэныгъэхэр къыщызыхьа Сатушы Мадинэ финалым 35:0-у ­щыхигъэщIащ Тыркум щыщ, Сурдолимп джэгухэм я иджырей чемпион Ясичи Мерве икIи зи хьэлъагъыр килограмм 49-м нэб­лагъэхэм я деж дунейпсо чемпион щыхъуащ. 
Мы текIуэныгъэм и фIыгъэкIэ Мадинэ игъэзэщIа хъуащ Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерым и мардэр. 
Зи хьэлъагъыр килограмм 67-м щIигъухэм я деж Жылэ Татьянэ япэ зэIущIитIым щытекIуащ. АрщхьэкIэ финал ныкъуэ зэпэ­щIэ­тыныгъэм щыуагъэ IэщIэкIам и зэранкIэ къыхуэхьар домбеякъ медалщ. 
Иджырей чемпионатым къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ ­иткIэ зэхагъэувэнущ 2022 гъэм Бразилием щекIуэкIыну Сурд­олимп джэгухэм хэтыну Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар. 

 

ЖЫЛАСЭ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:04

ЛЭЖЬЫГЪЭМ ХУЭЖЫДЖЭР НАРТОКЪУЭ СУЛЪТIАН

Нартокъуэ СулътIан Хьэмзэт и къуэр I955 гъэм мэкъуауэгъуэм 3-м КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ щIыналъэм хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм къыщалъхуащ.

22.01.2022 - 09:04

НЭХЪ БЗАДЖЭР

КЪУАЖЭМ дыхьэщ, джэдэщым зыщIигъэбзахэри, зы джэд ирихьэжьащ бажэм. Хьэр кIэлъыпхъэра щхьэкIэ, щIыхьакъым - яIэщIэкIри мэзым зыщIидзащ. Мэзым дыгъужь ныбаджэр къыщрихьэлIащ.

22.01.2022 - 09:03

ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭХЭР

«Тхыдэм и лъагъуэхэр» – аращ зэреджэр «Антарес» щIыналъэ центрым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэмрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни

21.01.2022 - 09:30

ТЭРЧ ГИМНАСТКЭХЭР ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

ЩIышылэм и 12-17-хэм Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм художественнэ гимнастикэмкIэ я зэхьэзэхуэ.

21.01.2022 - 09:30

ЩХЬЭГЪУСЭ

Зэгуэр лIы Iущ гуэрым и деж зы бзылъхугъэ къакIуэри къыжриIащ:
- ИлъэситI ипэ си щхьэгъусэм сэрэ ди нэчыхьыр птхауэ щытащ. Иджы нэчыхьыр схуэкъутэж, сыхуейкъым афIэкIа сыдэпсэуну.