Жашау журтла бла байламлы бузукълукъланы тыяргъа алланып

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыууну повесткасы бай болгъанды. Депутатла къыркъдан аслам сорууну сюзгендиле. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.
Биринчиден, «КъМР-де жашау журт халны бир низамгъа келтириуню юсюнден» республикалы законну 22-2-чи статьясына тюзетиулеге къаралгъанды. Ол федерал излемлеге этилген тюрлениуле бла байламлы хазырланнганды.
Къурулуш, жашау журт-коммунал мюлк эм отлукъ-энергетика жаны бла комитетни башчысы Валерий Гриневич ангылатханыча, федерал законнга тийишлиликде энди жашау журт надзор жаны бла къырал органлагъа кёп къатлы мекямны ичинде къабыргъаланы оюу, жерлеринден тепдириу жаны бла бузукълукъланы ачыкълау, аланы тохтатыу жаны бла полномочияла бериледиле. Быллай терсликле этилгенлерини юсюнден билдириу болса, жашау журт контроль жаны бла къырал эм муниципал  органлагъа пландан тышында тинтиуле бардырыргъа эркинлик берилгенди.   
«Инсанланы саулукъларын игилендириуню юсюнден» законну 2-чи статьясына хазырланнган тюзетиулеге да къаралгъанды. Эки проект да Парламентни жаз башы сессиясыны планына кийирилгендиле эмда сейирлери болгъан органлагъа эсгертиуле этерге берилгендиле.
Законодательство, къырал къурулуш эм жер-жерли самоуправление жаны бла комитет а «РФ-ни субъектлеринде законла чыгъарыучу (представительный) эм аланы толтуруучу власть органланы ишлерин къурауну битеулю принциплерини юсюнден» федерал законну 21-чи статьясына тюрлениулени хазырлагъанды. Аны башчысы Борис Мальбаховну айтханына кёре, документ РФ-де сюд системаны ишин жарашдыргъан федерал законланы излемлери бла келишдирирге бурулупду. Анда субъектледе конституциялы эм жарашдырыучу судьяланы къуллукъларын толтургъанланы статусларын шарт белгилеуню юсюнден барады сёз.
Парламентарийле «Чеклени тийрелеринде  бирге ишлеуню мурдоруну юсюнден» федерал законну 12-чи статьясына  да  хазырлагъандыла тюзетиуле. Къыралны башха субъектлеринде коллегаларыны законодательный башламчылыкъларын да сюзгендиле.
Ахырында Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла жаны бла комитетни башчысыны орунбасары Сафарби Шхагапсоев басмадан «Къабарты-Малкъарны Къызыл китабы» чыкъгъанын билдиргенди. Бу магъаналы ишни уа депутатла энчи контрольда тутхандыла.

 

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: