ПРОХЛАДНЭ-ЕЛЪХЪУЭТ ГЪУЭГУР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгум щыщу километри 9,4-рэ щызэрагъэпэщыж щIыпIэм. Зи гугъу тщIы автомобиль зекIуапIэм зэпещIэ республикэм и Прохладнэ, Май щIыналъэхэр.

    Фигу къэдгъэкIыжынщи, КIуэкIуэ Казбек, мы гъэм и мэкъуауэгъуэм а районитIым зэрыщыIам къыпэкIуэу, унафэ ищIат зи гугъу тщIы гъуэгум щыщу ди республикэм пхрыкI Iыхьэр зэгъэпэщыжын зэрыхуейм ехьэлIауэ. Федеральнэ проектхэм я Iэмалхэр къагъэсэбэпкIэрэ, а лэжьыгъэм текIуэдэну мылъкур шыщхьэуIум и кIэм ди республикэм къыIэрыхьащ.
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек а щIыпIэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ республикэм транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр ДыщэкI Аслъэн, лэжьыгъэм егъэщIылIа IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр. Зэхыхьэм щытепсэлъыхьащ зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету лэжьыгъэр щаухын хуей пIалъэмрэ иджырей технологиещIэу къагъэсэбэпхэм япкъ иткIэ гъуэгущIэм иIэн хуей теплъэр зыхуэдэмрэ.
Прохладэнэ-Елъхъуэт гъуэгур ящыщщ машинэхэр щыкуэдым. Зы жэщ-махуэм къриубыдэу абыкIэ щызокIуэ автомашинэу мин I4-м нэблагъэ. А гъуэгумкIэ щызэблокI Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Ингушым къикIахэри, зэрыщыту къатщтэмэ, Кавказ Ишхъэрэр зыхуеину хьэпшыпхэмкIэ къызэзыгъэпэщ хьэлъэзешэ машинэхэри.
КъБР-м транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр ДыщэкI Аслъэн зэрыжиIащи, зэрагъэпэщыж гъуэгур хагъэхьащ Урысейм федеральнэ мыхьэнэ зиIэ и магистралхэм, абы къыхэкIыуи зэблэжыпIэ щхьэхуэу плIы иIэнущ, метр 20 и бгъуагъынущ.
Гъуэгум къаруушхуэ зэрырахьэлIэн хуейр гурыIуэгъуэт. Асфальтыжьыр тратхъунщIыкIыу, тракIутапхъэхэр тракIутэжу, асфальт-бетоныр и IувагъкIэ щыуэ зэтралъхьэжын хуейт. Апхуэдэуи, а лэжьыгъэм къыщагъэсэбэпынущ иджырей пщалъэм изагъэ абдж зыхэлъ полимер хъархэр, нэгъуэщIхэри. Лэжьыгъэхэр бжьыхьэми щIымахуэми ирагъэкIуэкIынущ, технологиещIэу къагъэсэбэпхэм гъэм и сыт хуэдэ зэманми уи Iуэхур къомыгъэувыIэну Iэмал къуатри.
IэщIагъэлIхэм зэрыжаIащи, Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгу зэпыщIапIэм щаухуэнущ лъэс лъагъуэхэр, щагъэувынущ автобус къэувыIэпIэхэр, апхуэдэуи, а щIыпIэм щызэрагъэпэщыжынущ лъэмыжитI. Шынагъуэншэу гъуэгур щытын папщIэ, зэпрыкIыпIэщIэхэр ящIынущ, гъуэгу дамыгъэхэр здэщытыпхъэхэм ягъэувынущ. Автомобиль зэжьэхэуэ къыщыхъункIэ хъуну хуагъэфащэ щIыпIэхэм гъущIым къыхэщIыкIа бжыхьхэр щагъэувынурэ, видео-камерэхэри трагъэувэжынущ.
Унафэ къащтащ онлайн Iэмалхэр къагъэсэбэпу, лэжьыгъэр зэрекIуэкIым кIэлъыплъыну, экспертхэми ирагъэлъэгъуну. ЗэIущIэм и кIэухым КIуэкIуэ Казбек жиIащ гъуэгухэр зыхуей хуагъазэмэ, ди щIыналъэм гъунэгъу республикэхэм транзит зэпыщIэныгъэу яхуиIэхэр нэхъыфIу зэрызэтраублэнури, гъуэгум и Iуфэхэм цIыхухэр нэхъ шынагъуэншэу зэрыщызекIуэнури.
Зэман гъунэгъум лэжьыгъэшхуэ къыфпэщылъщ. Федеральнэ лъэпкъ проектхэм я фIыгъэкIэ, 2024 гъэ пщIондэ фщIэни влэжьыни вгъуэтынущ. IэщIагъэлIхэм куэду къывэлъытащ автомобиль зекIуапIэхэр шынагъуэншэу зэрыщытынури. Мы лэжьыгъэр пылъхьэншэу къыдыщехъулIэмэ, дыгугъэ хъунущ нэгъуэщI гъуэгу зэхэкъутахэри зэдгъэпэщыжын папщIэ, дызэхуеину мылъку адэкIи къытхуаутIыпщыну», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек, зэIущIэр щызэхуищIыжым.

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2021 - 09:55

ЖЭНЭТ ЩIЫНАЛЪЭ

«ЩIылъэу щыIэм я нэхъ гуакIуэр ар си къуажэ дахэращ, 
 Уи мэз лъапэм сыщытескIэ, Кенжэ дахэ,

07.12.2021 - 09:55

КЪЫЗЭРЫЗГЪЭЗЭЖЫНУМ ШЭЧ КЪЫТЕВМЫХЬЭ

Иорданием и пащтыхьыкъуэ Алий зи пашэ Кавказ зекIуэр дигу къыдогъэкIыж

07.12.2021 - 09:54

ДУМЭН АКИЛЭ И АДЫГЭПСЭР

Адэжь щIыналъэм и гуапагъэр, анэдэлъхубзэм и IэфIагъыр, адыгагъэм и купщIэр, хабзэм и дахагъэр гурэ псэкIэ зыхэзыщIэ бзылъхугъэщ Тыркум Истамбыл щылажьэ Адыгэ Хасэм хэт Думэн Акилэ. 

06.12.2021 - 09:30

МИНИСТРЫМ ИРЕГЪЭБЛАГЪЭ Главные вкладки

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм пресс-конференц щекIуэкIащ.

06.12.2021 - 09:30

ДУНЕЙПСО ЧЕМПИОНАТЫМ ЗЫХУАГЪЭХЬЭЗЫР

Къэзан дэт, щхьэзакъуэ зэзауэхэмкIэ «Ак Барс» уардэунэм щекIуэкIащ мыолимп тхэквондомкIэ Урысей Федерацэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ.