ЖИГИТЛЕГЕ – БАШ УРУУ, ЖУУУКЪЛАРЫНА – ЖАПСАРЫУ СЁЗЛЕ

Тюнене Къабарты-Малкъарда 2005 жылда 13 октябрьде Нальчикге террорчулукъ чабыууллукъ этилгенде ёлген полициячыланы эсгергендиле. Ол ишлеге КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды, ол къуллукъ борчларын толтура жоюлгъанланы эсгертмелерине гюлле салгъанды.

Право низамны сакълаучу органлада къуллукъ эте тургъанлай, террористлеге къажау кюрешде жан бергенлени эсгерирге дагъыда КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны  баш федерал инспектору Тимур Макоев, КъМР-ни Парламентини бла Правительствосуну къаууму, Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов, кюч ведомстволаны башчылары, жамауат да келгендиле.

Митингге къатышханла ёлгенлени хурметлерине бир минутну шош сюелгендиле, эсгертмеге гюлле салгъандыла.

- Ол кюйсюз ишледен бери 16 жыл озгъанды, алай ала хар бирибизни да жюрегибизде ачыулу жара болуп турадыла. Ол огъурсузлукъну этгенлени кечер амал жокъду. Терсликлери болмай жоюлгъанла бизни эсибизден кетмейдиле, кетерик да тюйюлдюле. Биз террористлени къолларындан жоюлгъанланы жууукълары эм ахлулары бла бирге ачыу этгенлей турабыз.

Право низамны сакълаучу органлада къуллукъ этгенле ол заманда алай жигитлик, кишилик да эди, ёлгенле андан да кёп боллукъларын ангыларгъа керекди. Аны себепли бизни борчубуз -  аланы къыйынларын унутмау бла бирге, аллай кюйсюзлюк энди бир заманда да этилмез ючюн къолубуздан келгенни аямазгъады. Аны ючюн а биз терроризмге бла экстремизмге къажау бирча сюелирге керекбиз. Бирге болсакъ, бириксек, Къабарты-Малкъарны халкъларыны заман бла сыналгъан адет-тёрелерин, адеп-къылыкъ хазналарын сакълаяллыгъыбызгъа, туугъан республикабызны мамырлыкъда айный барыуун жалчыталлыгъыбызгъа ишексизме, - дегенди КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, республиканы жамауатына чакъырыу сёзюнде.

Эсигизге салайыкъ, Нальчикге чабыууллукъ 2005 жылда 13 октябрьде эрттенликде-эртте башланнган эди. Бандитле бек алгъа милицияны бёлюмлерин, УФСБ-ны, ОМОН-ну, УФСИН-ни, военкоматны мекямларын къолгъа этерге кюрешгендиле. Алагъа къажау кюрешде право низамны сакълаучуладан 35-си, мамыр адамладан а 14-сю ёлтюрюлгенди. Чабыууллукъ этгенледен да 95-си жокъ этилгенди. Жюзден артыкъ адам а тюрлю-тюрлю окъ жарала алгъан эдиле. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2021 - 09:58

«ЭЛЬБРУС» КУРОРТНУ КЪЫШ КЕЗИУГЕ ХАЗЫРЛЫГЪЫНА КЪАРАГЪАНДЫЛА

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды.

07.12.2021 - 09:57

БАШ БОРЧ-АДАМЛАНЫ ЖАШАУЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУДЮ Главные вкладки

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны  ХХ съездини ахыр кезиую бардырылгъанда бийик советге айырылгъанды. Съезд партияны жыйырма жыллыгъына жораланып ётгенди.

07.12.2021 - 09:56

ЭСКИ ЮЙЛЕДЕН ЖАНГЫ ФАТАРЛАГЪА

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

06.12.2021 - 09:30

Назмуланы ана тилде шатык окъугъанлары бла къууандыргъандыла

Акъылман Кязимни назмуларын сюймеген, аланы терен магъаналарын сезмеген халкъыбызда хазна адам болмаз.

06.12.2021 - 09:30

Хайырланыучу эм ипотека ёнкючлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда быйыл тогъуз айгъа  34 миллиард сом ёнкюч берилгенди. Аны асламысы хайырланыучу эм ипотека кредитлеге жетеди.