КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРДА ЮЙЛЕГЕ ЖЫЛЫУ БЕРИЛИП БАШЛАНАДЫ

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну буюурууна кёре, шёндю болгъан эпидемиология болум бла эм адамаланы тилеклерин да эсге алып, 30 сентябрьден тебиреп, республикада  жылыу бериу кезиу башланады.

Регионну 2021-2022 жыллада кюз-къыш кезиуге хазырлыгъыны юсюнден паспортуна кёре, жашау-коммунал комплексге кирген мекямла комиссиялы къарауланы ётгендиле эм фатарлагъа, башха жерлеге да жылыуну берип башларгъа хазырдыла.

Бюгюнден тебиреп батареяланы жылы  суу бла толтуруу ишле башланырыкъдыла. Ал кюнлени ичинде Къабарты-Малкъарда жашагъанланы юйлерине жылыу берилликди,  деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м