КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ НАРКОТИКЛЕГЕ КЪАЖАУ КОМИССИЯНЫ ЖЫЙЫЛЫУУН БАРДЫРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуун бардыргъанды, анга КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини баш федеральный инспектору Тимур Макоев, толтуруучу власть эм муниципал органланы оноучулары, надзор, правосакълаучу эм кюч структураланы келечилери къатышхандыла.

Жыйылыуну ача, республиканы оноучусу наркотиклени хайырланнганлагъа медицина болушлукъну кёбейтирге кереклисин айтханды, ол санда реабилитация жаны бла, наркотиклени эм психотропный затланы хайырланнганланы  аз санда ачыкъланнганларын белгилегенди.

Ол белгилегеннге кёре, аманлыкъчылыкъны баш сылтауларындан бири, наркотиклени бла психотропный затланы хайырланнганларыны сылтаууанданды, жаш тёлюню эм сабийлени арасында профилактика ишле аслам халда бардырылыргъа кереклиси айтылгъанды.

КЪМР-ни саулукъ сакълау министрини орунбасары Заурбек Батыров  билдиргеннге кёре, алты айны ичинде наркология диспансерни специалистлери  6000 аслам окъуучугъа къарагъандыла, наркотиклени ичгендиле деп бири да ачыкъ этилмегенди.

Ол айтханнга кёре, алгъын ата-анала сабйилерине профилактика жаны бла къараргъа артыкъ уллу сюймей тургъан эселе, бюгюнлюкде болум тюрленнгенди:  ата-аналаны асламысы сабийлерине врач-нарколог къараса сюедиле.

Андан сора да район больницалада врач-психиатр-нарколог болургъа кереклисини юсюнден соруу да сюзюлгенди.  Наркология жаны бла специалистле бла жалчытыу бизни республиканы СКФО да кёрюмдюлери иги эселе да, бир-бир жерледе врачла жетишмейдиле.    Казбек Коков КъМР-ни саулукъ сакълау министерствосуна наркология жаны бла специалистле бла жалчытыргъа,  бардырылгъан ишни къыйматын чыгъарыр ючюн, къошакъ халда мадарла этерге, ол санда  багъыуну эм реабилитацияны  бардыргъанда шёндюгю амалланы хайырланыргъа, наркотик  ичгенлени эспеге алыуну жангы амалларын хайырланыргъа кереклисин айтханды.  

Жыйылыу баргъанда аскер комиссариатланы бла право сакълаучу органланы араларында, аскерге чакъырыргъа заманлары жетгенле наркотикле эм психотропный  затла ичемидиле деп  билдириулени жыйгъанда байламлыкъланы юсюнден соруула да сюзюлгендиле. КъМР-ни Аскер врач экспертиза арасыны таматасы Аслан Шонтуков билдиргеннге кёре, кёп болмай РФ-ни Генеральный штабы бардыргъан тинтиуледе,  ала КъМР-ни аскер комиссариаты,  саулукъ сакълау мирнистерствосу, Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясы, МЧС-ни КъМР-де баш управлениясы  бла  аскерге чакъырыргъа заманлары жетгенлени хазырлау эм жюрютюу бла ведомстволу аралы байламлыкъланы  къалай жюрютгенлери  къыралда эм игиге саналгъанды, ол амалны башха субъектледе хайырланыргъа рекомендацияла берилгендиле.

Наркотиклени ичгенлени къадалып багъаргъа кереклиси бла байламлы, сюдле чыгъаргъан оноуланы толтурууну юсюнден да сёлешиннгенди

Жыйылуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведомстволу аралы байламлыкъны кючлерге кереклисини магъаналыгъыны, , ол санда наркотик  ичгенле багъылыргъа унамай къачып айланнганлагъа сюдлени оноуларын толтурургъа кереклисини юсюнден айтханды.

Республиканы Башчысы жууаплы службалагъа айтылгъан сорууланы юсюнден тийишли буюуруула бергенди.

Бизни корр. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м