КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРДА 170 МИНГДЕН АСЛАМ ИНСАН ДАРМАН САЛДЫРГЪАНДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасы билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус инфекциядан 172 062 адам дарман салдыргъанды.  Аладан 139 129   инсан эки кезиуню да ётгендиле, ол санда дарманны экинчи кере салдыргъандыла.  Быллай шартланы Саулукъ  сакълау министерство 27 сентябрьге билдиргенди.

Шёндю Къабарты-Малкъар Республикада дарман салдырыучу 82 жер барды. Аллай пунктла битеу муниципал районлада да ачылыпдыла.

Андан сора республиканы ара шахарында  автомашиналада орналгъан дарман салдырыучу жерле ишлейдиле. Аллергоарада да вакцинацияны ётерге боллукъ къошакъ халда кабинет ыйыкъгъа:  геуюрге, орта, эм байрым кюнледе 11 сагъатдан башлап, 14 сагъатха дери ишлейди.

Шёндю Къабарты-Малкъарда дарманны Спутник-V, Спутник Лайт, КовиВак и ЭпиВакКорона деген россейли вакцинала  бла салдырадыла.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м