ЛЪЭПКЪ ХЪУГЪУЭФIЫГЪУЭР ЗЫХЪУМЭХЭР

Урысейм щыпсэу лъэпкъ цIыкIухэм я хэгъэгузэхуаку фестивалым Тэрч щIыналъэм и лIыкIуэхэр хэтащ.
Шэшэным щекIуэкIа а Iуэху дахэм Къэбэрдей-Балъкъэрм къыбгъэдэкIыу зыкъыщагъэлъэгъуащ Тэрч муниципальнэ щIыналъэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI Накуэ Сослан, «Терчанка» къэфакIуэ гупым и балетмейстер ГуэныкIэ Лиуан, ансамблым и къэфакIуэ пажэхэу Ахэмын Ислъамрэ Шыкълашэ Миланэрэ.
Ар къызэрагъэпэщат Шэшэн Республикэм ЦIыхубэ ТворчествэмкIэ и центрым, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, Поленов Василий и цIэр зезыхьэ лъэпкъ творчествэмкIэ унэм, Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ центрым.
Мы Iуэхум хэтащ Астрахань, Волгоград областым, Осетие Ищхъэрэ -Алание, Шэшэн, Къэрэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн, Къалмыкъ республикэхэм, Ставрополь щIыналъэм икIа творческэ гупхэр.     
Фестивалыр щекIуэкIар «Вайнах» уардэунэрщ. Ар къыщызэIуахым къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ Шэшэн Республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Дааев Хож-Бауди, Поленов Василий и цIэр зезыхьэ центрым лъэпкъ щэнхабзэхэмрэ и къудамэм и унафэщI Кулибабэ Сергей, ШР-м Лъэпкъ творчествэхэмкIэ центрым и унафэщI Даудов Рамзан.
Фестивалым и Iыхьэу, «ЩIалэгъуалэмрэ щэнхабзэмрэ: лъэпкъ творчествэм и мыхьэнэмрэ къарумрэ» фIэщыгъэм щIэту Лъэпкъ библиотекэм щекIуэкIа «стIол хъурейм» щэнхабзэм, гъуазджэм, егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ, творческэ гупхэм я лIыкIуэхэр хэтащ. «Псэкупсэ лъапIэныгъэхэр и лъабжьэу щIэблэр гъэсэн» Iуэхум теухуауэ абдеж къыщыпсэлъащ Накуэ Сослан.
ЦIыхубэ творчествэр хъумэным хуащI хэлъхьэныгъэм папщIэ фестивалым хэтахэм щIыхь тхылърэ фэеплъ саугъэтхэр иратащ.
 

Инэрокъуэ Данэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.