Газ ызлагъа къошуу къыстауду

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны  газ бла  жалчытыу программаны чеклеринде  Чегемде бир ненча юй къууанч халда  кёк отлукъ  баргъан быргъыгъа къошулгъандыла.  Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини  биринчи орунбасары Сергей Говоров, промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министри  Шамиль Ахубеков, «Газпром межрегионгаз» биригиуню таматасыны  власть органла эм регионла  бла ишлеген орунбасары Денис Волков, «Газпром газораспределение Нальчик» биригиуню таматасы Залим Вороков, Чегем районну администрациясыны башчысы Юра Борсов эм башхала къатышхандыла. Ол кюн къонакъла майданда къуралгъан кёрмючде  жангы газ оборудование бла да шагъырейленнгендиле. 
Проектге кёре,  жууукъ заманда Чегем районда онбир элде газ бла 600 юй жалчытылынырыкъды. Саулай алып айтханда,  республикада газ ызгъа   3 886  жашау журт къошулургъа  боллукъду.  Бюгюнлюкде аладан  эки жюз заявкагъа къаралгъанды.   Ол себепден алыкъа  программагъа къошулургъа  онг барды.
 - Жашау журтну газ баргъан системагъа къошарча  заявка берилирге  керекди. Ансыз бизни ишлени башларгъа эркинлигибиз жокъду.  Ол себепден жамауатха тилеригим- созаргъа керекмейди, бир амал табып, жумушну тамамларгъа кюреширге итинигиз. Сёз ючюн,  заявканы Газчыланы бир порталына, Къырал жумушланы  сайтына,  районлада бёлюмлеге неда клиент аралагъа  берирге жарайды. Бир тюрлю сылтау бла тышына чыгъаргъа онглары болмагъанла уа   элледе мобиль офислеге айтыргъа боллукъдула,- дегенди  Денис Волков. 
Программаны хайырындан кёпле  хакъ тёлемей жерлерине газ тартыргъа амал табарыкъдыла, ол бютюнда къолайсыз эмда кёп сабийли юйюрлеге  ахшы себеплик  боллукъду. Анга къатышыр ючюн,  эм биринчиден, жашау журтну  документлери тап болургъа керекдиле. Заявка этилгенден  сора ишле къачан башланырыкъларыны  графиги къуралады. 
КУРДАНЛАНЫ Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.