Газ ызлагъа къошуу къыстауду

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны  газ бла  жалчытыу программаны чеклеринде  Чегемде бир ненча юй къууанч халда  кёк отлукъ  баргъан быргъыгъа къошулгъандыла.  Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини  биринчи орунбасары Сергей Говоров, промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министри  Шамиль Ахубеков, «Газпром межрегионгаз» биригиуню таматасыны  власть органла эм регионла  бла ишлеген орунбасары Денис Волков, «Газпром газораспределение Нальчик» биригиуню таматасы Залим Вороков, Чегем районну администрациясыны башчысы Юра Борсов эм башхала къатышхандыла. Ол кюн къонакъла майданда къуралгъан кёрмючде  жангы газ оборудование бла да шагъырейленнгендиле. 
Проектге кёре,  жууукъ заманда Чегем районда онбир элде газ бла 600 юй жалчытылынырыкъды. Саулай алып айтханда,  республикада газ ызгъа   3 886  жашау журт къошулургъа  боллукъду.  Бюгюнлюкде аладан  эки жюз заявкагъа къаралгъанды.   Ол себепден алыкъа  программагъа къошулургъа  онг барды.
 - Жашау журтну газ баргъан системагъа къошарча  заявка берилирге  керекди. Ансыз бизни ишлени башларгъа эркинлигибиз жокъду.  Ол себепден жамауатха тилеригим- созаргъа керекмейди, бир амал табып, жумушну тамамларгъа кюреширге итинигиз. Сёз ючюн,  заявканы Газчыланы бир порталына, Къырал жумушланы  сайтына,  районлада бёлюмлеге неда клиент аралагъа  берирге жарайды. Бир тюрлю сылтау бла тышына чыгъаргъа онглары болмагъанла уа   элледе мобиль офислеге айтыргъа боллукъдула,- дегенди  Денис Волков. 
Программаны хайырындан кёпле  хакъ тёлемей жерлерине газ тартыргъа амал табарыкъдыла, ол бютюнда къолайсыз эмда кёп сабийли юйюрлеге  ахшы себеплик  боллукъду. Анга къатышыр ючюн,  эм биринчиден, жашау журтну  документлери тап болургъа керекдиле. Заявка этилгенден  сора ишле къачан башланырыкъларыны  графиги къуралады. 
КУРДАНЛАНЫ Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м