Алты ауушдан эм жети ёзенден ётерикдиле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар республикада квадроцикллада экспедиция бардырылады. Быйыл ол ахыр экспедицияды, кеси да «Наследие России» деген проектни чегинде ётеди.
Экспедицияны Москва шахардан «Квадроостров» клубу, Орус география биригиуню «Альтаир» жаш клубу, КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосуну болушлугъу бла къурагъандыла. Ары Москвадан эм Москва областьдан къыйын жоллада  жюрюрге сюйгенле къатышхандыла. Аланы бир къаууму уа юйюрлери бла келгендиле.
Экспедицияны ызы алты ауушдан эм жети ёзенден ётгенди. Биринчи кюн къауум Элбрусда орналгъан Россейни МЧС-ни   бийик  тау излеу-къутхарыу отрядында эсепге тюшгенди, андан сора агъач бла барып Нальчик сууну ёрге жагъасын, Сукансуу ёзенни, Метеген ауушну, Чайнашкы ёзенни эм Чегет-Жара ауушну ётюп Бызынгы альплагерьге кётюрюлгендиле. Кюнню халы ариу тюйюл эди. Къар боран кётюрюлюп, барыргъа бек къыйын эди. Алай жыйылгъанла, неге да чыдап, бир бирге болушуп чырмауланы хорлап, барыр жерлерине жетгендиле. 
Экспедициягъа къатышханла миллетибизни тарыхы бла байламлы кёп сейирлик жерлени кёрлюкдюле, дагъыда бизни республикабызны жашауу бла шагъырейленирикдиле. Ортадагъы лагерьле Чегем эм Малка  череклени башларында боллукъдула. Ахыр кюнледе ала Минги тауну къыбыла жанындан шимал жанына келип, Эммануэль таланы кёрюп, эм Къан жол сыртдан  ётерикдиле. Экспедицияны краевед, Орус география биригиуню келечиси Мокъаланы Тенгиз къурагъанды. 
«Квадроостров» клубну таматасы Александр Зиминни айтханына кёре, «Наследие России» проектни баш магъанасы квадроцикллада эм внедорожникледе жюрюрге сюйгенлеге жолоучулукъ халда Россейни табийгъатыны эмда тарых-маданият хазнасыны юсюнден билдириудю. 

Басмагъа Додуланы Мадина хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м