КЪУАЖЭ ДОХУТЫРХЭМ КЪАХОХЪУЭ

«Къуажэ дохутыр» программэр зэрагъэзащIэм ипкъ иткIэ, 2019 - 2021 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал медицинэ IуэхущIапIэхэм унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ IэщIагъэлIи 100 лэжьапIэ ягъэуващ. Дызэрыт илъэсым и кIэ хъуху иджыри дохутыр 11 IэнатIэкIэ къызэрагъэпэщынущ.
«Къуажэ дохутыр» программэр икъукIэ щхьэпэ мэхъу цIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэр щагъуэт амбулаториехэр, поликлиникэхэр зыхуей IэщIагъэлIхэмкIэ къызэгъэпэщынымкIэ. А IуэхущIапIэхэр хуэныкъуэщ терапевтхэм, педиатрхэм, кардиологхэм, нефрологхэм, неврологхэм, нэгъуэщIхэми. Мы Iуэхур къызэрырахьэжьэрэ республикэм и жылагъуэ куэдым абыкIэ я Iуэхур нэхъ тынш хъуащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, программэм хэтхэм, Iуэхум трагъэгушхуэу, зэуэ сом мелуан, мелуанрэ ныкъуэрэ ират. Абы и хабзэхэм къызэрагъэувымкIэ, дохутырыр здагъэкIуа медицинэ IуэхущIапIэм илъэситхукIэ щылэжьэн хуейщ.
 

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.