«ПСЭУ, ГЪАГЪЭ, СИ АДЫГЭ ХЭКУ!»

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и лъахэхутэ музейм щекIуэкIащ Адыгэхэм я махуэм теухуа «Псэу, гъагъэ, си адыгэ Хэку!» пшыхьыр. Iуэхур зыгъэдэхар Дзэлыкъуэкъуажэ дэт прогимназие №I-м и гъэсэнхэрщ. Абыхэм ягъэлъэгъуащ адыгэ хабзэм теухуауэ щIэныгъэ зэраIэр, IуэрыIуатэм зэрыщыгъуазэр.
ЦIыкIухэм лъэпкъым теухуа усэхэмрэ уэрэдхэмрэ жаIащ, къуажэхьхэмрэ псынщIэрыпсалъэхэмрэ зэпадзыжащ. Махуэшхуэм и мыхьэнэм ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ прогимназием адыгэ хабзэм щыхуезыгъаджэ Мэшыкъуэ Эммэ. Пшыхьым хэтахэм ирагъэлъэгъуащ музейм щIэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр – абыхэм Хэкум, лъэпкъым, бзэм теухуауэ куэд къаIуатэ.
Музейм и унафэщI Мэкъуауэ Хьэлимэт жиIащ ныбжьыщIэхэр музейм нэхъыбэрэ къекIуалIэмэ зэригуапэр.
 

Гъуэт Синэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.