КАЗБЕК КОКОВ ШИМАЛ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯНЫ БАШЧЫСЫН БАЙРАМЛА БЛА АЛГЪЫШЛАГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Шимал Осетия-Аланияны Башчысын Сергей Ивановоич Меняйлону Республиканы Кюню бла эм Владикавказны Кюню бла  алгъышлагъанды. Аны юсюнден ол Инстаграмны кесини энчи бетинде жазгъанды.

«Шимал Осетия-Алания бир ызгъа эки байрамны белгилейди: Республиканы Кюнюн эм Владикавказ шахарны Кюнюн.  Регионну Башчысын Сергей Иванович Меняйлону эм битеу республикада жашагъанланы магъаналы байрамла бла  къызыу алгъышлайма.

Халкъны иш кёллюлюгюню, айнытыргъа, туугъан жерлерин бютюн да иги этерге сюйгенлерини  хайырындан, Шимал Осетия-Алания   шёндю алгъа таукел барады, социал-экономика айнытыуну битеу бёлюмлеринде белгилерча кёрюмдюле болдурады.

 Таза жюрекден багъалы хоншуларыбызгъа – битеу къарындаш республикада жашагъанлагъа саулукъ, огъурлулукъ эм монглукъ тежейме», - деп айтылады республиканы оноучусуну алгъышлау сёзюнде.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м