РЕСПУБЛИКАНЫ САУЛУКЪ САКЪЛАУ МИНИСТРИ БОЛЬНИЦАДА ЖАТХАН АЛЬПИНИСТЛЕНИ ЖОКЪЛАГЪАНДЫ

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Республикалы клиникалы больницада болгъанды, ол анда Минги таугъа чыкъгъанда чылмыкъгъа тюшген альпинистлени жокълагъанды.

Калибатовха альпинистлени къалай бакъгъанларыны эм халларыны юсюнден айтхандыла. Эсигизге салайыкъ, мында медицина болушлукъну 11 адам алады, ала  сууукъ болумлада иги кесек тургъанлары себепли,   санларына заран тюшгенди. Экиси шёндю реанимацияда турадыла, аладан бири Къарачай-Черкес Республикаданды, ол туристлени биргелерине жол кёргюзтюп айланнганды, врачланы айтханларына кёре, аны жууукъ заманда башха палатагъа кёчюрлюкдюле.  Санкт-Петербургдан келген туристни аягъы сынып жатады. Аны аягъына операция этилгенди.

Министр больницада жатхан жолучуланы барысында жокълагъанды, аланы саулукъларыны юсюнден соргъанды. Рустам Калибатовха билдиргенлерине кёре, туристле бир кесек игирек болуп, шёндю тап халгъа келе турадыла, ала бла психологла да ишлейдиле. Врачла Минги тауну башында къыйынлыкъгъа тюшгенлеге битеу керек болгъан медицина болушлукъну бередиле.

КъМР-ни саулукъ сакълау министри бу болумну энчи контрольда тутады.   

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м