Олимп чемпионхэм я чэнджэщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным хуэгъэпса, тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну Iуэхум щыщIи­дзащ. Ар къызэIуихащ Токио щекIуэкIа Олимп джэгухэм я чемпионкэ Ласицкене Марие. Лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псом щыцIэрыIуэ, дызэрыгушхуэ спортсменкэм сабийхэм гъуэгум щахуэсакъыну, абы зэрыщызекIуапхъэ хабзэхэм цIыкIухэр хуагъэсэну балигъхэр къыхуриджащ. 

Спортсменкэ цIэрыIуэм Iуэхур диIыгъыу Къэрал автоинспекцэм и республикэ управленэм щIыгъуу «Гъуэ­гум шынагъуэншэу щызекIуэным теухуауэ Ласицкене Марие и чэнджэщхэр» листовкэхэр къыдигъэкIащ. 
«ЗэпрыкIыпIэ хэхамкIэ гъуэгур зэпыупщIын», «Автомашинэм шэнтжьейр къыщыгъэсэбэпын», «Уэ бгъэлъа­гъуэ щапхъэр нэхъыфIщ» къыхуеджэныгъэхэр, гъуэгу шынагъуэншагъэм и хабзэхэр къыбгурегъаIуэ, адэ-анэ­хэр сабийхэм гъуазэ зэрахуэхъур уигу къегъэкIыж. 
Ласицкене Марие сабийхэм ехъуэхъуащ я гъуэгур шынагъуэншэу щытыну, спортым хэтыну, гъащIэ узыншэ ирахьэкIыну къыхуриджащ. Адэ-анэхэм яжриIащ гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэхэм я бынхэр хуагъэсэну. 
Iуэхур диIыгъащ КъБР-м и Парламентым и унафэщIым и къуэдзэ, Олимп чемпион Къардэн Мурат. 
Автоинспекторхэм гъуэгу шынагъуэншагъэм укъыхуе­зыджэ тхылъымпIэ напэхэр нэхъыбэу къыдагъэкIыжащ икIи республикэм щыпсэухэми и хьэщIэхэми хуагуэшынущ. 
УАРДЭ Жантинэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

ТЫРГЪЭТАУЭ ПЭГЪУНЭГЪУУ

 КъБКъУ-м и юридическэ факультетым илъэсым щIигъукIэ щеджауэ, МафIэдз Заирэ и зы махуэ закъуэм псоми зригъэхъуэжащ.

17.10.2021 - 09:30

ПРОХЛАДНЭ-ЕЛЪХЪУЭТ ГЪУЭГУР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгум щыщу километри 9,4-рэ щызэрагъэпэщыж щIыпIэм.

16.10.2021 - 08:14

ХЬЭЛЫГЪУМ И МАХУЭ

Нобэ, жэпуэгъуэм и 16-р, ЩIакхъуэм (хьэлыгъум) и дунейпсо махуэщ (World Bread Day). Ар щагъэлъапIэ ЩIы Хъурейм тет къэралхэм я нэхъыбапIэм.

16.10.2021 - 08:13

НОБЕЛЬ И САУГЪЭТЫМ И ЛАУРЕАТ

1952 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Истамбыл къыщалъхуа Памук Орхьэн дунейм щынэхъ тхакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ.

16.10.2021 - 08:12

ЩIЭУПЩIЭ ЗИIЭ IЭЩIАГЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ иджыблагъэ егъэджэныгъэмкIэ Мэзкуу щызэхаша дунейпсо щIэнIуатэм хэтащ.