«Нартым» и япэ ехъулIэныгъэ мащIэ

Республикэм футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэхэр екIуэкIащ. Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Энергетик»-мрэ «Тэрчым»-мрэ зыр адрей зыкъыкIэрагъэхуркъым. 
Зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм пашэныгъэр щызы­Iыгъ­хэм бжьыпIэр зыIэщIагъэкIыну я мурадкъым. «Тэрчым» и унэ щыIэу 7:2-уэ Тырныауз къикIа «Эльб­рус»-р­ хигъэщIащ. АрщхьэкIэ таблицэм пашэныгъэр зэрыщиIыгъар зы махуэ закъуэщ. КъыкIэлъыкIуэм япэ увыпIэм къыдэкIуэтеижащ Прохладнэ щыIэу «Кэнжэм» 3:0-у ефIэкIа «Энергетик»-р. 
Ещанэ увыпIэм щхьэкIи зэныкъуэкъуныгъэшхуэ щокIуэкI республикэм и чемпионатым. Малкэ къикIахэм щысхь лъэпкъ хуамыIэу жэуапыншэ топищ я гъуэм худагъэкIащ Лэскэн куейм и «Урыху» командэм. Псынэдахэ и «Родник»-р Налшык щыхьэщIэу 3:5-уэ хигъэщIащ таблицэм и кIэух увыпIэхэм къыщыувыIа «Спартак-Д»-м. 
Зэхьэзэхуэм и епщыкIуиянэ джэгугъуэм япэ очкор къыщихьащ иджыри къыздэсым апхуэдэ къызыхуимыхуа Нарткъалэ и «Нартым». «ХьэтIохъущыкъуейм» и унэм абы щыдригъэкIуэкIа зэIущIэр 1:1-уэ иухащ. 
«Ислъэмейм» къыкIэлъыкIуэ хэщIыныгъэр иригъэ­гъуэтащ «Псыгуэнсум» - 2:1. Старэ Шэрэдж ще­кIуэ­кIа «Шэрэджымрэ» Бабугент и «ЛогоВАЗ»-мрэ я зэпэ­щIэтыныгъэр 2:5-уэ иухащ. 
Зи чэзу джэгугъуэм ипкъ иткIэ дызыхуэкIуэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэIущIэнущ: фокIадэм и 25-м - «ЛогоВАЗ» - «Спартак-Д», «Шэджэм-2» - «Малка», «ХьэтIохъущыкъуей» - «Тэрч», «Родник» - «Энергетик»; фокIадэм и 26-м - «Ислъэмей» - «Шэрэдж», «Псыгуэнсу» - «Урыху», «Кэнжэ» - «Нарт», «Эльбрус» - «Шэрджэс» командэхэр.
Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

ТЫРГЪЭТАУЭ ПЭГЪУНЭГЪУУ

 КъБКъУ-м и юридическэ факультетым илъэсым щIигъукIэ щеджауэ, МафIэдз Заирэ и зы махуэ закъуэм псоми зригъэхъуэжащ.

17.10.2021 - 09:30

ПРОХЛАДНЭ-ЕЛЪХЪУЭТ ГЪУЭГУР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгум щыщу километри 9,4-рэ щызэрагъэпэщыж щIыпIэм.

16.10.2021 - 08:14

ХЬЭЛЫГЪУМ И МАХУЭ

Нобэ, жэпуэгъуэм и 16-р, ЩIакхъуэм (хьэлыгъум) и дунейпсо махуэщ (World Bread Day). Ар щагъэлъапIэ ЩIы Хъурейм тет къэралхэм я нэхъыбапIэм.

16.10.2021 - 08:13

НОБЕЛЬ И САУГЪЭТЫМ И ЛАУРЕАТ

1952 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Истамбыл къыщалъхуа Памук Орхьэн дунейм щынэхъ тхакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ.

16.10.2021 - 08:12

ЩIЭУПЩIЭ ЗИIЭ IЭЩIАГЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ иджыблагъэ егъэджэныгъэмкIэ Мэзкуу щызэхаша дунейпсо щIэнIуатэм хэтащ.