Тынгылы ремонт этиледи

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомашина жолла»  миллет проектни чеклеринде Акъ-Суу элни тёбен эм огъары жанларын бирге  къошхан  «Нальчик-Цемзавод» участокга тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Ол артыкъ  узун болмаса да,  тёш жерлери ючюн къыйын категориягъа  саналады. 
Тынгылы ремонтну  кезиуюнде подряд организация  жолну мурдорун кючлендирликди,  бордюрланы, жауун суу баргъан арыкъланы жангыртырыкъды, асфальт саллыкъды, улоула тохтагъан комплексле, тротуарла да  ишленирикдиле. Ызы бла къоркъуусузлукъ жалчытылынырча мадар этилликди - жорукъланы билдирген тийишли белгиле салынырыкъдыла, ызла да тартыллыкъдыла. Планнга кёре, объект жылны ахырына хазыр болургъа керекди. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.07.2022 - 10:04

Эсде къалырча ушакъла

МЧС-ни регион бёлюмюню келечилери «Кавказ» сабий санаторийде «Къоркъуусуз каникулла» деген акцияны бардыргъандыла, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

06.07.2022 - 10:03

Тарыхны жолу юзюлмейди, алда кёп жумушла сакълайдыла

«Малкъар халкъны 1944-1957 жыллада саясат репрессиялада жоюлгъанларына аталгъан мемориал» биз барыбыз да жыйылып, сюргюнде ёлгенлерибизни эсгерген сыйлы жерибизди.

06.07.2022 - 10:00

Жамауатны жууаплылыкъгъа, аманлыкъланы букъдурмазгъа чакъыргъандыла

Жылны аллындан бери следовательле  5 жууаплы къуллукъчугъа коррупция бла байламлы аманлыкъла этгенлери ючюн 3 уголовный иш ачхандыла.

06.07.2022 - 09:59

Фахмулулукъну, шуёхлукъну да байрамы

«Лазурная  волна-Сочи 2022» VII  халкъла аралы чемпионат эмда «Сочи 2022» VI  халкъла аралы пленэр-конкурс Къара тенгизни жагъасында  беш кюнню баргъандыла.

05.07.2022 - 09:57

Керти шартла бла жалгъан хапарланы ачыкъларгъа

Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствода, республиканы Культура министерствосу, «КБР-Медиа» эм Къабарты-малкъар къырал университет къурап, семинар болгъанды.