Тынгылы ремонт этиледи

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомашина жолла»  миллет проектни чеклеринде Акъ-Суу элни тёбен эм огъары жанларын бирге  къошхан  «Нальчик-Цемзавод» участокга тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Ол артыкъ  узун болмаса да,  тёш жерлери ючюн къыйын категориягъа  саналады. 
Тынгылы ремонтну  кезиуюнде подряд организация  жолну мурдорун кючлендирликди,  бордюрланы, жауун суу баргъан арыкъланы жангыртырыкъды, асфальт саллыкъды, улоула тохтагъан комплексле, тротуарла да  ишленирикдиле. Ызы бла къоркъуусузлукъ жалчытылынырча мадар этилликди - жорукъланы билдирген тийишли белгиле салынырыкъдыла, ызла да тартыллыкъдыла. Планнга кёре, объект жылны ахырына хазыр болургъа керекди. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.