СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснулинни башчылыгъында видео-конференция амал бла бардырылгъанды.

Жыйылыуда  федеральный бюджетни къуралыууну юсюнден, 2022 жылгъа эм 2023- 2024 жыллада планнга кирлик регионланы араларында бюджетле аралы трансфертлеге, субъектлеге болушлукъгъа берилген ырысхыланы юлешиу соруулагъа къарагъандыла. Бюджет бла байламлы иш къурауну  энчилиги болгъаны эм бюджетле аралы байламлыкъланы жангырта барыргъа кереклиси да айтылгъанды.

Финанс жылны бошалыуу бла байламлы борчла салыннгандыла эм Россей  Федерацияны субъектлерини бюджетлери къалай  толтурулгъанларына къаралгъанды.   

Кенгешде докладла бла РФ-ни Финансла министрини биринчи орунбасары Леонид Горнин, РФ-ни Къурулуш министерствосуну, РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эм  «Дом.РФ» акционер обществону келечилери сёлешгендиле.

Андан сора да, жыйылыуда миллет проектлени бардырыргъа бёлюннген ырысхыланы къалай хайырланнганларыны юсюнден кезиулю кёрюмдюлери ачыкъ этилгендиле. Къабарты-Малкъар жоллада къурулуш ишлени бардырыуу бла эм иги беш регионну ичине киргенди.   

«Жоллада къурулуш ишле 61 регионда толусунлай бошалгъандыла, къалгъанлада 90 процентден аслам этилгендиле. Ишле Белгород областьда бла Ингушетияда да тауусулгъандыла дерге боллукъду. Болсада алчыланы санына Къабарты-Малкъар, Кърым эм Курск область киргендиле, ала планларын 90 процентден артыгъы бла толтургъандыла», - деп чертгенди Марат Хуснуллин.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.