СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснулинни башчылыгъында видео-конференция амал бла бардырылгъанды.

Жыйылыуда  федеральный бюджетни къуралыууну юсюнден, 2022 жылгъа эм 2023- 2024 жыллада планнга кирлик регионланы араларында бюджетле аралы трансфертлеге, субъектлеге болушлукъгъа берилген ырысхыланы юлешиу соруулагъа къарагъандыла. Бюджет бла байламлы иш къурауну  энчилиги болгъаны эм бюджетле аралы байламлыкъланы жангырта барыргъа кереклиси да айтылгъанды.

Финанс жылны бошалыуу бла байламлы борчла салыннгандыла эм Россей  Федерацияны субъектлерини бюджетлери къалай  толтурулгъанларына къаралгъанды.   

Кенгешде докладла бла РФ-ни Финансла министрини биринчи орунбасары Леонид Горнин, РФ-ни Къурулуш министерствосуну, РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эм  «Дом.РФ» акционер обществону келечилери сёлешгендиле.

Андан сора да, жыйылыуда миллет проектлени бардырыргъа бёлюннген ырысхыланы къалай хайырланнганларыны юсюнден кезиулю кёрюмдюлери ачыкъ этилгендиле. Къабарты-Малкъар жоллада къурулуш ишлени бардырыуу бла эм иги беш регионну ичине киргенди.   

«Жоллада къурулуш ишле 61 регионда толусунлай бошалгъандыла, къалгъанлада 90 процентден аслам этилгендиле. Ишле Белгород областьда бла Ингушетияда да тауусулгъандыла дерге боллукъду. Болсада алчыланы санына Къабарты-Малкъар, Кърым эм Курск область киргендиле, ала планларын 90 процентден артыгъы бла толтургъандыла», - деп чертгенди Марат Хуснуллин.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.