ЕДЖАКIУЭХЭМ Я УРЫСЕЙПСО ЗЭПЕУЭХЭР ЯУБЛЭ

Ди къэралым и курыт школхэм я еджакIуэхэр зыхэтыну урысейпсо олимпиадэхэр мы махуэхэм яублащ. Адрей илъэсхэм хуэмыдэу, мыгъэрей зэпеуэхэм щIэ куэд къыхыхьащ. Апхуэдэ Iуэху зехьэкIэщIэм и жэрдэмыр къызыбгъэдэкIар «Сириус» егъэджэныгъэ центрым и унафэщIхэращ. 
А IуэхущIапIэм и пашэ Шмелёвэ Еленэ зэрыжиIамкIэ, 2021-2022 гъэ еджэгъуэм къриубыдэу екIуэкIыну школ олимпиадэхэм еджакIуэ куэд къызэщIаубыдэнущ. Зэхуэдэ Iэмалхэр яIэу зэпеуэхэм хэтынущ УФ-м хыхьэ дэтхэнэ щIыналъэми щыпсэу ныбжьыщIэхэр. 
- Iуэху зехьэкIэщIэм зыщедгъэубгъуакIэщ къэралым и щIыналъэ 62-м. Абы щIэуэ хэдгъэхьа Iуэхугъуэхэм ящыщщ, къэбгъэлъагъуэмэ, «Сириус-курсхэр» Интернет онлайн-платформэм 4-11-нэ классхэм щеджэхэм папщIэ фокIадэм и 28-м къыщыщIэдзауэ жэпуэгъуэм и 29 пщIондэ зэрыщекIуэкIынур. Школым щадж предмет зэмылIэужьыгъуэ куэдым тещIыхьауэ олимпиадэхэм хэтыфынущ икIи абыхэм къыщыгъэлъэгъуа лэжьыгъэхэр ягъэзэщIэфынущ къэралым щыпсэу школакIуэ мелуани 5-м щIигъум, - жиIащ Шмелёвэм, онлайн жыпхъэм иту екIуэкIыну олимпиадэхэр къыщызэIуихым. - А къэралпсо зэпеуэхэм щытекIуэ ныбжьыщIэхэри абыхэм я егъэджакIуэхэри зэрыдгъэпэжэнум дяпэкIи делIэлIэнущ. 
Дызэрыщыгъуазэщи, олимпиадэхэм я фыгъэкIэ ныбжьыщIэхэр я къару йоплъыж, ябгъэдэлъ зэфIэкIхэр здынэсыр къапщытэ. Апхуэдэ зэпеуэхэм зрагъэужь сабийхэм я зэчийм. 
Ди республикэм и школакIуэхэри жыджэру хэтынущ урысейпсо олимпиадэхэм. «Антарес» егъэджэныгъэ центрым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Джаппуевэ Тамарэ зэрыжиIамкIэ, ар зи пашэ IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэр хэтщ ныбжьыщIэхэм я къэралпсо зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэ гупым, я гъэсэнхэм ящыщ нэхъыбэ Iуэхум зэрыхашэнми хущIэкъунущ. 
- Урысейпсо олимпиадэм и щIыналъэ Iыхьэр мы гъэм япэу екIуэкIынущ предмети 6-кIэ. Ахэр нэхъыбэу епхащ къэрал зыужьыныгъэм и дежкIэ нэхъыщхьэу къалъытэ щIэныгъэ-технологие унэтIыныгъэхэм. «Сириус»-м онлайн щытыкIэм тету къызэригъэпэщ зэпеуэхэм жыджэру хэтынущ ди республикэм и курыт школхэм щеджэ сабий куэд. Ди гуапэ зэрыхъущи, школ олимпиадэхэм я пщIэр жылагъуэм нэхъри къыщызыIэт зэхъуэкIыныгъэщ иджырей зэпеуэхэм къыхалъхьар, - жиIащ Джаппуевэм. 
Къыхэдгъэщынщи, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIхэр щагъэлъагъуэ «Сириус»-м нэхъапэIуэкIэ къыхилъхьауэ щыта проектхэми. Апхуэдэхэщ «Сириус. Гъэмахуэ. Уи проект къыщIэдзэ», «Иджырей лъэхъэнэм и дерсхэр», «Зэпеуэ иным укъыхузоджэ» проектхэр. Апхуэдэу ди щIыналъэм и школакIуэхэр щIэ-щIэхыурэ ирагъэблагъэ а центрым къыщызэрагъэпэщ егъэджэныгъэ курсхэм. 

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

ТЫРГЪЭТАУЭ ПЭГЪУНЭГЪУУ

 КъБКъУ-м и юридическэ факультетым илъэсым щIигъукIэ щеджауэ, МафIэдз Заирэ и зы махуэ закъуэм псоми зригъэхъуэжащ.

17.10.2021 - 09:30

ПРОХЛАДНЭ-ЕЛЪХЪУЭТ ГЪУЭГУР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгум щыщу километри 9,4-рэ щызэрагъэпэщыж щIыпIэм.

16.10.2021 - 08:14

ХЬЭЛЫГЪУМ И МАХУЭ

Нобэ, жэпуэгъуэм и 16-р, ЩIакхъуэм (хьэлыгъум) и дунейпсо махуэщ (World Bread Day). Ар щагъэлъапIэ ЩIы Хъурейм тет къэралхэм я нэхъыбапIэм.

16.10.2021 - 08:13

НОБЕЛЬ И САУГЪЭТЫМ И ЛАУРЕАТ

1952 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Истамбыл къыщалъхуа Памук Орхьэн дунейм щынэхъ тхакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ.

16.10.2021 - 08:12

ЩIЭУПЩIЭ ЗИIЭ IЭЩIАГЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ иджыблагъэ егъэджэныгъэмкIэ Мэзкуу щызэхаша дунейпсо щIэнIуатэм хэтащ.