Инсанла участкалагъа аслам келгендиле, кёз къарамларын эркин билдиргендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъат» бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Айырыу комиссиясыны председатели Вячеслав Гешев, биринчи вице-премьер Муаед Кунижев, КъМР-ни къурулуш эм ЖКХ министри Алим Бербеков, КъМР-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Шауаланы Илияс, муниципал къуралыуланы таматалары къошулгъандыла.
«Муниципал сагъатда» Россей Федерацияны Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны 8-чи чакъырылыууна эм республиканы тийресинде жер-жерли самоуправленияны представительный органларына депутатланы сайлауну эсеплери чыгъарылгъандыла.  Казбек Коков: «Сёзсюз, къыралны жашауунда баш магъаналы бёлюм Къырал Думагъа айырыула болгъандыла, аны ишине кёре сакъланырыкъды политика системаны тохташыулугъу. Ол а  Президентибиз Владимир Владимирович Путинни халкъыбызны сакълау, экономиканы айнытыу, адамланы жашауларын игилендириу жаны бла салгъан борчларын жетишимли толтурууда бек магъаналыды».
Вячеслав Гешев билдиргенича, федерал айырыу округ жаны бла айырыулагъа къатышханланы саны 462 254 инсанды, неда 85,64 процент. Бир мандатлы айырыу округ жаны бла 460 364 инсан къол кётюргендиле, неда 85,29 процент. Федерал айырыу округ жаны бла  «Единая Россия» Битеуроссей политика партия ючюн къол кётюргенле эм кёп болгъандыла, анга 79,20 процент ыразылыгъын билдиргенди. Россей Федерацияны Коммунист партиясы ючюн – 16,69 процент, «Справедливая Россия – за правду» партия ючюн – 2,9 процент, ЛДПР – 0,35 процент. Бир мандатлы айырыу округ жаны бла эм кёп Адальби Шхагошев ючюн къол кётюрюлгенди – 69,75 процент.
Эсеплени юсюнден айта, республиканы Башчысы эсгертгенди: «Къырал Думагъа айырыула бла байламлы салгъан борчларыбыз толтурулгъандыла. Эсеплени, «Единая Россия» политика партия ючюн къол кётюргенлени  санын эсге алсакъ, ол 366 минг инсан чакълы бир болады, биз эки мандатха ышанырчабыз, Геккиланы Заургъа бла Виктория Родинагъа. Ол бек магъаналыды. Бизни бир мандатчыбыз Адальби Шхагошев да Къабарты-Малкъарны атындан боллукъду Къырал Думада». «Белгилемей къоялмайма: политика кёз къарамларына эм партиялагъа къошулгъанларына да къарамагъанлай, Къабарты-Малкъардан энтта эки келечи Къырал Думагъа кёргюзтюледиле, алай башха айырыу округладан, алагъа Шимал-Кавказ  федерал округну башха регионлары киредиле. Битеу жюрегимден алагъа жетишимле тежейме. Ала башха-башха политика партияланы келечилери болгъанлыкъгъа, Къырал Думада ишлеселе, республика ючюн жарсырыкъларына толу ийнанама», - деп къошханды Казбек Коков. Башчы Жер-жерли самоуправление советлеге депутатланы сайлауну эсеплерине ыразы болгъанын да билдиргенди.
«Айырыу кампания республикада къуралыулу озгъанды, инсанла аслам келгендиле, кеслерини кёз къарамларын эркин билдиргендиле. Бизде айырыулада заранла чыкъмагъандыла, аны Россей Федерацияны Ара айырыучу комитети да белгилегенди. Бек башы уа адамланы айырыу участоклагъа кёллери кётюрюлюп, сайлау этерге ыразы болуп келгенлериди», - деп чертгенди регионну оноучусу.
«Биз гражданла кёз къарамларын эркин билдирирча битеу болумланы тийишдиргенбиз. Ол кампанияны кереклисича къурагъанбыз, жамауатны информация бла мардасыз байыкъландырып турмазгъа кюрешгенбиз, ала кеслерини кёз къарамларында къалыр ючюн. Бизге ышаныулукъ, Къабарты-Малкъарны ишлеген властына адамланы ийнаныулары – ол бийик багъады. Аны себепли этгенибизни бютюн кёбейтирге тийишлибиз. Инсанла биз бардыргъан политикагъа ыразы эселе, Россей Федерацияны Президенти белгилеген политиканы дурус кёре эселе, аны толусунлай жашауда бардырыргъа борчлубуз», - дегенди КъМР-ни Башчысы Казбек Коков.
Ызы бла ол былай айтханды: «Битеу жюрегимден Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа тириликлери ючюн ыразылыгъымы билдиреме. Мен аны ышаныулукъну белгисича ангылайма. Аллай болум кёп затха борчлайды.  Кючюбюзде болгъанны этерге тийишлибиз, адамланы ышаныулукъларын алдамазча». Администрацияланы таматаларына ол шарт эсгертиу этгенди: «Барыбыз да андан да кёп ишлерге, магъаналы жумушланы тамамларгъа керекбиз, республиканы аллында тургъан социал-экономика борчланы толтуруугъа себеплик этген жумушланы тындырыргъа, Къабарты-Малкъарда жашагъан хар адамны игилигине къайгъырыргъа да». 
Республиканы Башчысы айырыу комиссияланы ишчилерине эм келечилерине ыразылыгъын билдиргенди, ала, эпидемиология эм башха къыйын болумлагъа да къарамагъанлай, къол кётюрюу тийишли эм къоркъуусуз халда ётерча къолларындан келгенни аямагъандыла. «Сёзсюз, айырыу кампанияны битеу башха тири инсанларына – политика партияланы келечилерине, къараучулагъа, волонтёрлагъа, жамауат штабланы ишчилерине, право сакълаучу органланы келечилерине – ыспас этмей болалмайма. Ала барысы да буюрулгъан жумушда бийик жууаплылыкъны кёргюзтгендиле, къыралгъа магъаналы уллу ишни тамамлагъандыла», - деп белгилегенди ол. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.