«Къыралны жамауат-политика жашаууну демократиялы амалы»

 КъМР-ни Парламентини башчысы Татьяна Егорова РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны VIII чакъырылыууну эмда республиканы жер-жерли самоуправление органларыны депутатларын айырыулагъа къатышханды. Къабарты-Малкъар къырал университетни баш корпусунда орналгъан 147-чи номерли участкагъа спикер юйюрю бла келгенди. 
Бюллетеньни толтургъандан сора Татьяна Борисовна журналистлени сорууларына жууапла бергенди. Ол къыралны айныуу ючюн къол кётюргенин чертгенди:
- Айырыула не заманда да магъаналы болгъандыла. Ол инсанланы къыралны жамауат-политика жашаууна къатышыуну демократиялы амалыды. Законла чыгъарыучу эм представительный органларын къурауну юсюнден айтханда, ол къыралны жашауунда энчи кезиудю. Аны себепли хар инсан да кесини айырыу эркинликлери бла хайырланыргъа, жууаплы болургъа, артыкъда бек ышаннган партия, кандидат ючюн къол кётюрюрге керекди. 
Республикада къол кётюрюу чырмаусуз, тюзлюк бла бардырылырча битеу мадарла къуралгъандыла. Бу жолгъу   айырыула партияланы кёплюгю бла энчиди.  
  Кандидатланы арасында жангы адамла болгъанлары къууандырады. Ала бу жууаплы ишге жангы ниетле келтирирге боллукъдула. Алай аны бла бирге политика системаны ышаннгылылыгъын сакълар ючюн Къырал Думада, представительный органлада сынаулу адамла ишлерге керекдиле.  Ол а халкъны къолайлы, ырахматлы жашауун жалчытыу жаны бла къыралны башчысыны буйрукъларын  толтурууда артыкъда магъаналыды. Айырылгъан депутатла, къайсы партияны келечиси болгъанына да къарамай, битеу миллет борчланы тамамлар, халкъны излемлерин жалчытыр ючюн къолдан келгенни этерге керекдиле, - дегенди Татьяна Борисовна.
Ол къол кётюрген участкада уа эпидемиология излемле сакъланнганларын, хар адамны да температурасы ёнчеленнгенин, медицина маскала берилгенлерин белгилерчады. 

КъМР-ни 
Парламентини 
пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.