«Къыралны жамауат-политика жашаууну демократиялы амалы»

 КъМР-ни Парламентини башчысы Татьяна Егорова РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны VIII чакъырылыууну эмда республиканы жер-жерли самоуправление органларыны депутатларын айырыулагъа къатышханды. Къабарты-Малкъар къырал университетни баш корпусунда орналгъан 147-чи номерли участкагъа спикер юйюрю бла келгенди. 
Бюллетеньни толтургъандан сора Татьяна Борисовна журналистлени сорууларына жууапла бергенди. Ол къыралны айныуу ючюн къол кётюргенин чертгенди:
- Айырыула не заманда да магъаналы болгъандыла. Ол инсанланы къыралны жамауат-политика жашаууна къатышыуну демократиялы амалыды. Законла чыгъарыучу эм представительный органларын къурауну юсюнден айтханда, ол къыралны жашауунда энчи кезиудю. Аны себепли хар инсан да кесини айырыу эркинликлери бла хайырланыргъа, жууаплы болургъа, артыкъда бек ышаннган партия, кандидат ючюн къол кётюрюрге керекди. 
Республикада къол кётюрюу чырмаусуз, тюзлюк бла бардырылырча битеу мадарла къуралгъандыла. Бу жолгъу   айырыула партияланы кёплюгю бла энчиди.  
  Кандидатланы арасында жангы адамла болгъанлары къууандырады. Ала бу жууаплы ишге жангы ниетле келтирирге боллукъдула. Алай аны бла бирге политика системаны ышаннгылылыгъын сакълар ючюн Къырал Думада, представительный органлада сынаулу адамла ишлерге керекдиле.  Ол а халкъны къолайлы, ырахматлы жашауун жалчытыу жаны бла къыралны башчысыны буйрукъларын  толтурууда артыкъда магъаналыды. Айырылгъан депутатла, къайсы партияны келечиси болгъанына да къарамай, битеу миллет борчланы тамамлар, халкъны излемлерин жалчытыр ючюн къолдан келгенни этерге керекдиле, - дегенди Татьяна Борисовна.
Ол къол кётюрген участкада уа эпидемиология излемле сакъланнганларын, хар адамны да температурасы ёнчеленнгенин, медицина маскала берилгенлерин белгилерчады. 

КъМР-ни 
Парламентини 
пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.