КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ ХАЛКЪЛА АРАЛЫ ЧЕРКЕС АССОЦИАЦИЯНЫ КЕЛЕЧИЛЕРИ БЛА ТЮБЕШГЕНДИ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Халкъла аралы Черкес Ассоциацияны президенти Хаути Сохроков эм тамбла Нальчикде кесини ишин башлагъан, Халкъла аралы Черкес Асоциацияны ХIII конгрессине келген делегатланы келечилери бла тюбешгенди.

Республиканы оноучусу бла тюбешиуге КъМР-ни Граждан интитутлары бла байламлыкъ жюрютю эм миллетлени ишлери жаны бла министрни орунбасары Гергокъланы Дмамбулат, Халкъла аралы Черкес Ассоциацияны кенгешчиси Анатолий Кодзоков, Нидерландыйден келген жамауат иш бла кюрешген Раджаб Фатхьи, Турцияны  КАФФЕД  организациясыны таматасы Шекерджи Йылдыз, Иорданиядан Черкеслилени жан ауруту биригиулерини таматасы Вароко Ибрагим, Германияны Битеуевропалы кавказ биригиулерини федерациясыны таматасы Сомнез Затий, Сирияда Черкеслилени жан ауруту биригиулерини председатели Шора Гассан, Краснодар крайны Къара тенгиз жагъаларында тургъан адыгланы-шапсугланы «Адыгэ Хасэ» Жамауат» деген  биригиуюню оноучусу Маджид Чачух къатышхандыла.  

Казбек Коков атажурлуланы къызыу алгъышлагъанды, Къабарты-Малкъар Республиканы айнытууну, регионда санитар-эпидемилогия болумну эм коронавирусну пандемиясы бла байламлы  къаллай мадарла этилгенлерини юсюнден айтханды.

Хаути Сохроков КъМР-ни Башчысына биригиуню бюгюнлюкде ишлерини, тыш къыраллада жашагъан атажурлуларыбыз маданиятны, ана тиллерин, адет-тёрелерин сакъларгъа къалай кюрешгенлерини, тарыхлы ата журтлары бла байламлыкъла кенгертиуню юсюнден билдиргенди.

Тюбешиуню кезиуюнде ёсюп келген тёлюню партиот ниетлеге, шуёхлукъгъа эм бирликге  юйретиуню келишип ишлеуню магъаналыгъы,  осал къылыкъланы жайгъан идеологиягъа  бирге къажау  сюелирге кереклиси  да айтылгъанды.

 Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.