НЬЮ-ДЖЕРСИ НЭСА ГУАЩЭХЭР

Налшык къалэм щыщ программист Бер Марьянэ Интернетым щиIэ блогым езым ид гуащэ цIыкIухэр щегъэлъагъуэ. Дэрбзэр IэщIагъэм хуемыджами, Марьянэ и IэдакъэщIэкIхэр къызэрехъулIэр къегъэлъагъуэ гуащэхэм щIэупщIэ зэраIэм. Ахэр нэсагъэххэщ Нью-Джерси, Москва къалэхэм, Иорданием, Куржым, КъуэкIыпIэ Гъунэгъум я щIыналъэхэм. Марьянэ къызэрыджиIамкIэ, и зы гуащэ цIыкIу Парижи здахьащ.

Бер Марьянэ япэ дыдэу ищIа гуащэр сыт щыгъуи езым щIыгъущ, щIыпIэ гъэщIэгъуэнхэм «зыщызыплъыхь» гуащэм сурэт куэд иIэщ щIыуэпсым хэту. Къапщтэмэ, апхуэдэ мурадщ Берым иIар япэ гуащэр щидым - сурэт техыным дихьэха хъыджэбзым («Нальчик. На стыке времен» проектыр зэхилъхьащ. Зы сурэтым деж абы щызэхегъэувэ къалэжьым и теплъэмрэ абы ди зэманым зэрызихъуэжамрэ) и унэ пщIантIэм дэт, удз гъэгъахэр щыкI IэрыщI гуэл цIыкIум щыпсэу хьэндыркъуакъуэм щIыгъуу, зы теплъэгъуэ къигъэщIыну игу къэкIати, псысэм хэт «Дюймовочкэм» и пIэм абы лъэпкъ фащэ зыщыгъ гуащэ цIыкIур къригъэхутащ. Ауэрэ абыхэм я бжыгъэм хэхъуащ.

Нэхъ цIыкIу дыдэу Марьянэ ищIа гуащэм сантиметри 6 и лъагагъыу аращ, нэхъ ин дыдэм - сантиметр 30. Нэхъ ипэкIэ абы и гуащэхэр къытрищIыкIыу щытащ зыплъыхьакIуэ Белл Джеймс и дневникым къыщыхьа адыгэ пщащэм и сурэтым. АрщхьэкIэ иджы абы нэхъ куууэ зыщегъэгъуазэ адыгэ фащэм и тхыдэм, тхыпхъэщIыпхъэхэм я мыхьэнэм. Гуащэ цIыкIухэр я теплъэкIэ зэщхькъым, уеблэмэ Марьянэ хущIокъу я пыIэхэр зэмылIэужьыгъуэу зэрищIынум.

Лъэпкъ IэщIагъэм дихьэха программистым иджы дыщэидэм зыхуегъасэ, уагъэ-щагъэ зэIущэкIэхэр зэрегъащIэ. Адыгэ фащэхэм я дыкIэм сурэтыжьхэмкIэ кIэлъоплъ. Нэхъ гъэщIэгъуэнращи, апхуэдизу цIыкIуу абы ид гуащэ зыбжанэм Марьянэ шылэхъар яхузэIуищэфащ.

Берым и гуащэхэм я сурэт «Инстаграмым» къизылъхьа зы цIыхубзым етх: «Иорданием мы цIыкIуитIыр си гъусэу сокIуэ. Гуащэхэр IэкIэ ящIащ. Си гугъэщ ахэр зыхуэсхь адыгэ пщащэхэми мы гуащэхэм къызат гукъыдэжым хуэдэ зыхащIэну».

Iэгум ихуэну, зэрыхабзэу, щхьэцыгъуэ еухуэнэха зытелъ «адыгэ гуащэ» цIыкIухэм я фащэми, я теплъэми удахьэх: бгъэIулъ зыщIыгъу фащэ плъыжь цIыкIур, Iэщхьэтелъыр, пыIэ лъагэхэр - псори зэдекIуу дащ.

Гуащэ цIыкIухэр цIэрыIуэ щыхъуащ Интернетми гъащIэми (гуащэ цIыкIур зыIэрызыгъэхьахэм ар яIыгъыу дунейм и щIыпIэ зэхуэмыдэхэм сурэт щызэтрагъэхыурэ къралъхьэ). Насыпщ цIыхухэм я псэм къищтэ IуэхущIафэ уиIэныр. Бер Марьянэ и мурадхэр  зригъэхъулIэну ди гуапэщ.

БАГЪЭТЫР Луизэ

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.