Cёз кёгетлени ёсдюрюуде шёндюгюлю технологияланы хайырланыуну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бу кюнледе Минеральные Воды шахарда «Кёгетлени ёсдюрюуде, сакълауда, сатыуда шёндюгюлю технологияланы эм оборудованияланы хайырланыу»  деген III Халкъла аралы технологиялы кёрмюч-конгрессни ишине къатышханды, анда доклад бла да сёлешгенди.

Кёрмючню Россейни Эл мюлк министерствосу къурагъанды. Конгресс алма тереклени промышленный амал бла ёсдюрюуге жораланнган магъаналы жыйылыуладан бириди.
Къабарты-Малкъар Республиканы келечилерини къауумунда регионну эл мюлк министри Хасан Сижажев, терек бахчачылыкъ бла кюрешген жыйырма эл мюлк биригиуню оноучулары болгъандыла.
Кёрмючде Къабарты-Малкъарны «Базис» биригиуню гитче терекчиклери эм «Фрукт-трейд» компанияны «гала», «ред чиф», «голден», «гренни смит», «пинова», «джереми» эм таза алма суулары бла алма къатханлары кёргюзтюлгендиле.
Конгрессни къууанчлы халда ачылыуу болгъандан сора, Россейни эл  мюлк министрини биринчи орунбасары  Джамбулат Хатуовну башчылыгъында «Россей Федерацияда терек бахчачылыкъны промышленный амал бла айнытыу эм аны бюгюнлюкде халы» деген соруулагъа жораланып, жыйылыу болгъанды.
Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков республикада терек бахчачылыкъны бюгюнлюкде болумуну эм жууукъ заманда аны айнытыуну юсюнден доклад этгенди.
Казбек Коков кесини сёлешиуюнде былай айтханды: «Терек бахчачылыкъ бизни республикагъа бек магъаналы бёлюмледен бириди, артыкъда эл мюлкню айнытыуда. Бюгюнлюкде кёпжыллыкъ терекле 25 минг гектаргъа жууукъ жерни аладыла, аладан 23 минг гектары алма терекледиле, ол санда тирликни терк берген эм бек терк берген терек бахчала 18, 5 гектар боладыла. Терек бахчаланы асламысы тирликни толусунлай берип башларча кезиулерине жетгенлерин белгилерчады.
«Жыл сайын республикада, орта эсеп бла айтханда, бир минг гектардан аслам жерге алма терекле салынадыла. Быйыл тереклени 1,5 минг гектарда салыргъа мурат этебиз. Озгъан жылда битеу алыннган тирлик 517 минг тонна болгъанды, быйыл 535 минг тонна алыргъа мурат барды», - дегенди республиканы оноучусу.   
Башчы дагъыда, терек бахчачылыкъ бла кюрешиу жерлени къыйматлы хайырланыугъа онг бергенин, налог тёлеуле болгъанларын, адамлагъа иш табылгъанын чертгенди.  
«Республикада терек бахчачылыкъны айнытыугъа керекли инфраструктура къуралгъанды. Бюгюнлюкде регионда алмаланы сакъларгъа жараулу 33 жер ишленнгенди, алагъа битеу да 150 минг тонна тирлик сыйынады. Быйыл республикада терек бахчачылыкъдан алгъан тирликни сакъларгъа деп  беш инвестициялы проект бардырыла турады. Алада бир ызгъа 17 минг тонна продукция сакъларгъа боллукъду», - деп айтылады Башчыны докладында.
Сёлешиуюню ахырында Казбек Коков Россей Федерацияны Правительствосуна бла Эл мюлк министерствосуна ыразылыгъын билдиргенди, къырал болушлукъ болмаса, уллу къыйын салыннган эм ырысхыла да кёп къоратылгъан терек бахчачылыкъ бёлюмню айнытхан тынч болмагъанын айтханды. «Бек ышанама, мындан арысында да ол иш  барлыгъын, бюгюнгю форум  бёлюмню айнытыугъа иги себеплик этерикди», - дегенди Къабарты-Малкъарны Башчысы.   

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.