Хорламгъа итиниулюклерин кёргюзтгендиле

КъМР-де ич ишле министр Василий Повлов ведомствону спортчуларын алгъышлагъанды. Республиканы «Динамо» командасы самбодан эм аскер самбодан битеуроссей эришиуледе ючюнчю жерге чыкъгъанды.

Эришиуле быйыл 10-14 сентябрьде Вологдада бардырылгъандыла. Анга къыралны 25 регионундан 300 спортчу къатышханды. Аланы араларында уа дунияны чемпионлары, спортну халкъла аралы усталары да болгъанларын айтырчады. Алай бла бизни спортчулагъа кючлю командала бла эриширге тюшгенди, болсада ала хорламгъа итиниулюклерин кёргюзтгендиле.   
Василий Павлов команданы келечилери Азамат Канукоевни бла Аслан Пшибиевни бу жетишим бла алгъышлагъанды эмда мындан ары да жетишимле, хорламла тежегенди. 
 Тикаланы Фатима 
хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.