КЪБР-М IЭ ЗЭРЫЩАIЭТЫМ ЗЭРЫКIЭЛЪЫПЛЪЫНУМ ХУАГЪЭХЬЭЗЫРАЩ

Хэхыныгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ жылагъуэ штабыр КъБР-м и Жылагъуэ палатэрщ. А кIэлъыплъыныгъэр зыхуэунэтIар хэхыныгъэхэр зэIухауэ егъэкIуэкIынырщ.
ФокIадэм и 17-м, 18-м, 19-м хэхыпIэ участкэхэм Iэ зэрыщаIэтыр а штабым зэпымыууэ щагъэлъэгъуэнущ икIи жылагъуэ штабым хэтхэм дэтхэнэ участкэм щекIуэкIри я нэкIэ ялъагъунущ. Центрым участкэ, щIыналъэ хэхакIуэ комиссэхэм я Iуэху зыIутыр сытым дежи ищIэнущ, апхуэдэ информацэмкIэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэми кIэлъыплъакIуэхэми ядэгуэшэнущ.
КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэ Берд Хьэзрэталий зэрыжиIамкIэ, республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ муниципальнэ жылагъуэ палатэхэр щыIэщ икIи, хуей хъумэ, ахэр икIэщIыпIэкIэ Iуэхум хэIэбэфынущ. Жылагъуэ палатэм и аппаратым и унафэщI Дьяченкэ Аннэ къигъэлъэгъуащ кIэлъыплъакIуэхэр зэрылэжьэну графикыр зэраубзыхуар икIи ахэр дыгъуасэ щегъэжьауэ зэрылажьэр. Езы хэхыпIэ участкэхэм Iэ зэрыщаIэтым мы махуэхэм я нэIэ трагъэтщ кIэлъыплъакIуэу 710-м.
Мы центрым и лэжьыгъэм хэтыну хуитыныгъэ яIэщ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щыщхэм, ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэм, жылагъуэ кIэлъыплъакIуэхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм, Iэ яIэтыну хуитыныгъэ зиIэ цIыхухэм ящыщу ягъэува зэманым къриубыдэу заявкэхэр къэзытахэм, апхуэдэу политикэ партхэм я лIыкIуэхэм.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.06.2023 - 09:14

ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭХЭМРЭ Я ИЛЪЭСЫМ ТРАУХУЭ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкIащ «Слово во славу учителя» зэхыхьэр.

02.06.2023 - 09:13

ХЪУМПIЭЦIЭДЖХЭМ Я БГЫР ЩIЭПСЫГЪУЭР

Алтай таурыхъ

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ