КЪБР-М IЭ ЗЭРЫЩАIЭТЫМ ЗЭРЫКIЭЛЪЫПЛЪЫНУМ ХУАГЪЭХЬЭЗЫРАЩ

Хэхыныгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ жылагъуэ штабыр КъБР-м и Жылагъуэ палатэрщ. А кIэлъыплъыныгъэр зыхуэунэтIар хэхыныгъэхэр зэIухауэ егъэкIуэкIынырщ.
ФокIадэм и 17-м, 18-м, 19-м хэхыпIэ участкэхэм Iэ зэрыщаIэтыр а штабым зэпымыууэ щагъэлъэгъуэнущ икIи жылагъуэ штабым хэтхэм дэтхэнэ участкэм щекIуэкIри я нэкIэ ялъагъунущ. Центрым участкэ, щIыналъэ хэхакIуэ комиссэхэм я Iуэху зыIутыр сытым дежи ищIэнущ, апхуэдэ информацэмкIэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэми кIэлъыплъакIуэхэми ядэгуэшэнущ.
КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэ Берд Хьэзрэталий зэрыжиIамкIэ, республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ муниципальнэ жылагъуэ палатэхэр щыIэщ икIи, хуей хъумэ, ахэр икIэщIыпIэкIэ Iуэхум хэIэбэфынущ. Жылагъуэ палатэм и аппаратым и унафэщI Дьяченкэ Аннэ къигъэлъэгъуащ кIэлъыплъакIуэхэр зэрылэжьэну графикыр зэраубзыхуар икIи ахэр дыгъуасэ щегъэжьауэ зэрылажьэр. Езы хэхыпIэ участкэхэм Iэ зэрыщаIэтым мы махуэхэм я нэIэ трагъэтщ кIэлъыплъакIуэу 710-м.
Мы центрым и лэжьыгъэм хэтыну хуитыныгъэ яIэщ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щыщхэм, ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэм, жылагъуэ кIэлъыплъакIуэхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм, Iэ яIэтыну хуитыныгъэ зиIэ цIыхухэм ящыщу ягъэува зэманым къриубыдэу заявкэхэр къэзытахэм, апхуэдэу политикэ партхэм я лIыкIуэхэм.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.05.2022 - 09:00

Нахь зэпэблагъэ тыхъуным илъэмыдж

Урыс къэралыгъошхоу дзэ зэтегъэпсыхьагъэ зиIэм илъэсишъэм ехъурэ ячIыгу къагъэгъунэзэ, къушъхьэчIэс ады­гэхэр зыпэуцужьыхэ нэуж Кавказыр зыштэнэу гухэлъ зиIэ империем зэрэтемыкIощтхэр къа­­гурыIуаг

23.05.2022 - 08:50

АДРЕЙХЭМ КЪАХЭЗЫГЪЭЩ НАГЪЫЩЭ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ.

23.05.2022 - 08:48

ХЬЭКIУВХЭР ПСЭ БЫДЭТ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ.

23.05.2022 - 08:48

ДЖОЛАН - ТХЫДЭМ И ДЕРС

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ.

22.05.2022 - 09:35

И ЧЭЗУМ ЗЭФIЭКIЫНУЩ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэIущIэ ядригъэ­кIуэкIащ щIыналъэ, къалэ администрацэхэм я Iэтащхьэ­хэм.