Аты айтылгъан спортчубузну даражасын кёргендиле

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде  Россейни спортуну устасы,  Олимпиада оюнланы чемпиону Мария Ласицкенени саугъалау бла байламлы къууанч жыйылыу ётгенди. Аны чеклеринде Мария Александровна «КъМР-ни аллында къыйыны ючюн» орден бла саугъаланнганды аны  юйретген Россейни сыйлы тренери, КъМР-ны физкультурасыны бла спортуну сыйлы ишчиси Геннадий Габрилян а Ыспас къагъытха тийишли болгъанды. Республиканы Правительствосуну буйругъу бла  белгили жерлешибизге бла аны тренерине бир миллион сом эмда беш жюз минг сом берилгенди.  
Тюбешиуге  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Првительствону Председатели Мусукланы Алий, Парламентни спикери Татьяна Егорова, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Тимур Макоев, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, Къырал Думаны, республиканы депутатлары, ведомстволаны, Жамаут палатаны, жаш тёлю организацияланы, спорт бёлюмню келечилери, журналистле эмда башхала къатышхандыла. 
Казбек Валерьевич, тюбешиуню ача, Мария женгил атлетиканы бу тюрлюсюнден юч кере дунияны чемпиону даражагъа жетген биринчи спортчу болгъанын, Олимпиада оюнлада да «алтын» къыталгъанын уллу ыспасха тийишли кёргенди. 
-Биз барыбыз да билебиз, Токиода алтын майдал алыр ючюн, Мариягъа узакъ эм къыйын жолну ётерге тюшгенди. Россейни Женгил атлетика федерациясына санкцияла салыннганлары, быйыл сезонну аллында санына жара тюшгени да анга чырмау эталмагъандыла. Аны бла байламлы кёпле спортчудан уллу жетишимле сакъламагъан эселе да, аны тренери, жууукъ-ахлулары эм къараучулары анга ийнаннгаларын къоймагъандыла. Мария уа энтта да бир кере кесини къатылыгъы, итиниулюгю бла хорлам болдуралгъанды. Кёп болмай ол Швейцарияда Бриллиантовый лигада да биринчи жерге чыкъгъанды. Анда жангы рекорд салгъандан сора да, сезонда эм иги эсепле болдуруп, спортну бу тюрлюсюнде айырмалы болгъанын кёргюзтгенди,- дегенди Казбек Коков.  
Быллай бийик жетишимле тренерни, сынамлы команданы къыйыны бла да болгъаларын да белгилеп, Геннадий Габриляннга ыразылыгъын билдиргенди. Кесини эм республиканы атындан Мария Ласицкенени бла Геннадий Габрилянны жетишимлери бла алгъышлап, саулукъ эм спортда жангы бийикликлеге жетерлерин тежегенди. Токиода Олимпиада оюнлагъа къатышхан жерлешибизни Михаил Акименкону да КъМР-ни Сыйлы грамотасы бла саугъаларгъа буйрукъ этгенин да айтханды.  
-Манга быллай уллу эс берилгени бек ёхтемлендиреди. Аны бла байламлы Казбек Валерьевичге, КъМР-ни Спорт министерствосуна эм башхалагъа да жюрек ыразылыгъымы билдирирге сюеме. Биринчи атламларымдан башлап эс бургъанлай турасыз, сау болугъуз. Бюгюн быллай даражалы саугъаны алгъаным манга бек  къууанчды. Тренерим болмай, быллай бийиклеге жеталлыкъ тюйюл эдим. Къайсы эришиуледе болсам да, Ата журтуму, мени ючюн къайгъыргъанланы унутмайма, ала кюч бередиле,- деп билдиргенди Мария Ласицкене. 
Саугъалаудан сора жыйылгъанла Олимпиадачыланы аллеясында жангы чемпионну аты бла эсгертме къанганы салыугъа къатышхандыла. Мария, тёреде жюрюгенича, кеси къолу бла былайда назы терекчик да орнатханды.  
- Машаны аты белгили спортчула бла бирге бу аллеяда жазылгъаны мени бек къуандырады,- дегенди Геннадий Габрилян. Казбек Коков а былайда Олимпиаданы бирси чемпионларына да жер эркин болгъанын чертгенди. 
Ызы бла жыйылгъанла жаш тёлю бла тюбеширге  Спорт министерствону майданында къуралгъан сахнагъа келгендиле. Казбек Коков Мария Ласицкенени  салгъан муратына итиниулюгю  ёсе келген тёлюге ахшы юлгю болгъанын, ол Россейни, Къабарты-Малкъарны да атын дуниягъа иги бла айтдыртханын да белгилегенди. Ызы бла республиканы бизнесменлерини атындан Казбек Коков Мария Ласицкенеге фатардан ачхычланы бергенди, Геннадий Габриляннга уа жангы Toyota Camry машина саугъалагъанды. 
Концертден сора Казбек Коков бла Мария Ласицкене спорткомплексни  адаптив школунда жараула этген сабийле бла тюбешгендиле. Аны чеклеринде  спортчу аланы сорууларына жууаплагъанды эм эсгертиуле да этгенди. 

Курданланы Сулейман 
хазырлагъанды

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс