«Къолунг бла этгеннге жюрек жылыуунгу къошсанг, ол башхача къууандырады»

Оракъланы Алимни  къызы Мариям Прохладна районда Учебный посёлкада ёсгенди. Сурат ишлеу бла сабийлигинден кюрешеди. Школну бошагъандан сора дизайн лицейге да аны ючюн киргенди. Анда окъуй тургъанлай,  аны Къабарты-Малкъар къырал университетде декоративно-прикладной искусстволаны ювелирле хазырлагъан факультетине чакъырадыла. Алай  анда  эки  жыл  окъугъандан сора таулу къыз, бояула бла ишлерге  сюйюп, Къарачай шахаргъа кёчюп, анда сурат ишлеу жаны бла окъугъанды.
Къолу хар не ишге да жарашхан хунерли къыз «Нюр» журналны  художестволу редакторуду.  Мариям Чирик кёлню жагъасында бардырылгъан «Алтын  къол» фестивальгъа да тири  къатышханды. Анда  кёрмючге суратларын да салгъанды. 

-Чыгъармачылыкъ иш бла кюрешген бек сейирди. Къолунг бла этген  затха жюрек жылыуунгдан къошсанг, ол башха тюрлю къууандырады,-дейди Мариям бирге ушакъ этгенде.
-Бегирег а не затланы суратларгъа сюесе?
-Баям, табийгъатны. Къудуретни ариулугъуну бир кесекчигин суратлада къалдыралсанг, ол да дуния айбатлыкъгъа бир гитче къошумчулукъду.
-Бёрюлени суратларын уста ишлегенсе. Аны «Алтын  къолда» кёрмючге къарагъанла  барысы да белгилегендиле. Ол  кеси да жаулу бояула бла ишленмегени кёрюнюп турады.  Графика сурат не бла этилгенди?
-Кёмюр бла. Аллай  карандашла бардыла. Аланы  хайырланнганда, керексиз тамгъа аз тюшеди къагъытха. Бу суратны Миллет музейге кёрмючге да айыргъан эдиле устазларым.
-Атны уа бояу бла  ишлегенсе. Андан арлакъда уа уллу от жанады, ол нени белгисиди мында?
-Жашауну бла ёлюмню. От жылыу келтиреди, кюйдюрюрге  да болады. Биринчи мен былайда  кюнню ишлерге сюе эдим, артда уа отну суратын салгъанма. Аны  магъанасы теренди.
-Суратны ишлеп башлардан алгъа ол къаллай магъананы тутарыгъыны юсюнден сагъыш эте болурса?
-Сёзсюз, алай бир–бирде гитче затчыкъла окъуна магъанасын тюрлендирип къояргъа боладыла.
-Мен билгенликден , эки  жылны ичинде тиширыула, эр кишиле да жюрютген омакъ затла: алтындан сынжырла, жюзюкле, билезикле, дагъыда алагъа  ушаш затла этерге юйреннгенсе. Ол бусагъатдагъы жашауда бютюн  хайырлы тюйюлмю эди?
-Ол да сейирди, алай мен темир ишден эсе сурат этиуню бек жаратама, ол жюрегиме  бютюн уллу ырахатлыкъ береди. Ким биледи, жашай баргъан дунияда аны бла да кюреширге  болурма.
-Бу фахму  санга къайдан келгенди? Юйюрде  сенден сора сурат салыу бла кюрешген адам болгъанмыды?
-Атам агъач устады, къыл къобузда согъады, жырлай да биледи, анам а бухгалтерге окъугъанды, бусагъатда посёлкада почтаны таматасыды. Атамы киши  да юйретмегенди, алай ол аламат  суратла  ишлеучю эди. Эгечим психологду, аны юрист билими да барды. Къарындашым атланы бек сюеди, мал дохтурду, атны суратын да мен анга жазгъанма, аны  къууандырама деп.
-Сабийлеге деп жазылгъан, алыннган, этилген затла энчи фахму, усталыкъны  излейдиле, гитчечиклеге деп чыкъгъан журналда ишлеген къыйынмыды?
-Къыйынды деп  айталмам, алай жууаплыды. Манга уа илхам береди.
-Мариям, сен дагъыда юриспруденциядан бийик билим агъанса, ол а санга неге керекди ?
-Не заманда да, бусагъатда уа  бютюнда, ким да законланы дурус билирге керекди. Мени жашауумда да ол артыкъ болмаз деп, алай ойлайма. Андан сора да, атабыз, анабыз да бизни  билимли болурубузну асыры сюйгенден, къайда окъуйбуз десек да, угъай  демегендиле, болушхан болмаса. Къыйналсала да: «Ол санга  керек тюйюлдю»,- деп, бирибизни да тыймагъандыла.
-«Алтын къол» фестивальда сен  жыйырмагъа жууукъ  суратынгы къараучулагъа туура  этгенсе. Ала барысы да не жаны бла да аламат эдиле. Аладан башхала уа бармыдыла. Сен  аланы сатханмы этесе, саугъагъамы бересе огъесе кесингде сакълапмы тураса?
-Дагъыда бардыла, кёпдюле. Сатып, бир  уллу байыгъайым деген акъылдан кенгдеме. Саугъагъа да бериучюме. Жоралап ишлегенлерими иелерине тапдырыучума. Тукъум тамгъаланы да хазырлайма.  Ким сюйсе да  сатып алады. Мен окъуп кетген художестволу школда бюгюн да тагъылыпды бир талай суратым.
Устазым Ольга Владимировна Королёвагъа бек  ыразыма. Юйретгенден сора да, ол бизни аллай кёрмючле  къурау бла ёхтемлендире тургъанды. Бусагъатда ол Москвадады, узакъда болгъанына да къарамай, телефон бла сёлешип, хапарымы  биледи. Кесим да сорлугъум болса, анга сёлешеме.
-Мындан ары умутларынгы юсюнден да айтсанг эди, жашырынлыкъ тюйюл эсе?
-Излеудеме. Дагъыда  кесими энчи кёрмючюмю  хазырлай турама. Бек уллу  муратым а  Къайсынны назмуларына иллюстрацияла ишлеп, энчи китап чыгъарыргъады.

 ДАЛХАЬЛАНЫ   Марзият.
Суратланы автор алгъанды

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс