ЦIЫХУМРЭ ПСЭУПIЭМРЭ

Урысейм и щIыналъэхэм щаухуэ псэупIэ унэхэм къахэхъуэ зэпытщ. ЗэманкIэ дызэIэбэкIыжмэ, фэтэр къыдахын папщIэ унагъуэхэр илъэс тIощIырыпщIкIэ пэплъэн хуей хъууэ щытамэ, иджы дэнэкIи щыдращIей фэтэрхэм «дольщикыу» дэтхэнэ зыри хыхьэ мэхъу. УнэгъащIэхэмкIэ, бын куэд зиIэхэмкIэ, зи закъуэу псэуну хуейхэмкIэ ар хэкIыпIэ хъарзынэщ. Ауэ мы Iуэхуми хэлъщ цIыхур щIэсакъыпхъэ щэху гуэрхэр.

Унэ ныкъуэщIхэм ныкъуэхьу хыхьэхэмкIэ псом ящхьэр, къамыгъэпцIэнырщ. АрщхьэкIэ зызыужь е зызыубгъу Iуэхур хьэгъэщагъэншэ хъуркъым. УнащIэхэм ящыщ куэдыр щхьэусыгъуэ зырызыххэкIэ банкрот-ым хуокIуэри, «дольщикхэр» зыщыгугъа унэри къаIэрымыхьарэ, я ахъшэри яфIэкIуэдауэ къэнэнкIэ мэхъу. Апхуэдэ щытыкIэм цIыхухэр щихуащ ди гъунэгъу Кавминводы къалэм, Осетие-Ищхъэрэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм. Лей къызытехьэхэм гугъапIэу къахуэнэр УФ-м «дольщикхэм» я хуитыныгъэр хъумэнымкIэ фондырщ.

2015 гъэм «Тулуза Интер-Сервис» ухуакIуэ IэнатIэм унагъуи 122-м тещIыхьауэ Владикавказ къатипщIу зэтету къыщригъэжьа унэм и инагъыр метр зэбгъузэнатIэ мини 10,5-рэ хъурт. Унэр зыIыгъыну гъущI каркасхэр ягъэувщ, блынхэр дращIей хуэдэу ящIри, ухуэныгъэр абдеж къыщызэтеувыIащ, гугъу ехьу илъэситI енкIэ абы зи мылъку хэзылъхьахэр хэкIыпIэншэу утыкум къинауэ. Зэрыхь-зэрылъэфу ежьа Iуэхум кIэ щигъуэтар 20I8 гъэм УФ-м «дольщикхэм» я хуитыныгъэр хъумэнымкIэ фондым ухуэныгъэр и кIэм нигъэсыну къищта нэужьщ. Урысейм и Ипщэ щIыналъэхэм фондым къыщищтащ илъэс куэд хъуауэ яхуэмыухуэ унэ зэтет лъагэхэу 22-рэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэм дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, ныкъуэхьу мылъку зыхалъхьэ унэхэм хуэдэ ди щIыналъэми щаухуэ, арщхьэкIэ абыхэм цIыху куэд хыхьэркъым. Фэтэрхэр яухуэну хуитыныгъэ зрата застройщикхэмрэ щэхуакIуэхэмрэ къызэрыгуэкI щIыкIэм тету ахъшэр зэIэпах, ныкъуэхьу къызэрыхэувэмкIэ зэгурыIуэныгъэ ирамыщIылIэу. Щхьэусыгъуэ гуэрхэмкIэ ухуэныгъэр къызэтеувыIэмэ, апхуэдэхэм «къагъэпцIа «дольщикхэм» ягъуэт хуитыныгъэр яIэнукъым. ХэкIыпIэу къанэр щэхуакIуэхэр къэзыгъапцIэхэр хабзэм ирашэлIэнырщ. Псом нэхърэ нэхъыфIыр Iуэхум ухыхьэн ипэкIэ нэсу зыщыбгъэгъуэзэнырщ.

ЛЪОСТЭН Музэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.