МИХАИЛ АКИМЕНКОГЪА КЪЫРАЛ САУГЪА БЕРИЛГЕНДИ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков спортда бийик кёрюмдюле болдургъаны ючюн Олимпиада оюнлагъа къатышхан Михаил Акименкону Къабарты-Малкъар  Республиканы Сыйлы грамотасы бла саугъалауну юсюнден  указгъа къол салгъанды. КъМР-ни Правительствосуну Председателини распоряжениясына кёре, спортчугъа эм аны юйретиучюсюне ахча саугъа берирге оноу этилген эди.

Михаил Акименко Россейни спортуну устасыды, Къабарты-Малкъар Республиканы жыйымдыкъ командаларыны спортчусуду, 2019 жылда бардырылгъан дунияны чемпионатында экинчи жерни алгъанды.  2019 жылда Михаил Акименко Россейни чемпиону болгъанды, биринчи сынауунда окъуна 2,31 метр бийикликни алып. Ол замандагъы жетишим, 23 жыллыкъ спортчуну энчи рекоду болгъанды. Спорт школгъа женгил атлетика бла кюреширге аны атасы келтирген эди. Акименко бир секцияда Мария Ласицкене бла юйреннгенди, аны тренери уа Артур Артамонов болгъанды.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа